Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER GÓRNIK - GÓRNICTWO ODKRYWKOWE

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier górnik – górnictwo odkrywkowe

Kod: 214602

Synteza: Planuje i opracowuje dokumentację techniczną eksploatacji złóż; organizuje i nadzoruje ruch zakładu górniczego i jego elementów składowych, w celu wydobycia węgla brunatnego metodą urabiania zmechanizowanego, w sposób zapewniający maksymalną efektywność gospodarczą oraz jak najmniejsze straty zasobów, a także ograniczenie do minimum ujemnego wpływu eksploatacji górniczej na otoczenie, pod rygorem prawa górniczego i wszystkich wydanych na jego podstawie aktów prawnych, przepisów szczegółowych i unormowań.

Zadania zawodowe:

 • udostępnianie planowe złóż metodą wkopów;
 • nadzorowanie zdejmowania i zwałowania nadkładu;
 • kierowanie pracami przy kształtowaniu struktur odkrywek i formowaniu frontów wydobywczych;
 • kierowanie pracami związanymi z odwadnianiem odkrywek;
 • kierowanie wykonywaniem wyrobisk badawczych i odwadniających w złożach;
 • kierowanie robotami eksploatacyjnymi, z zastosowaniem górniczych systemów eksploatacyjnych i osprzętowienia dostosowanego do wielkości odkrywki i jej projektowanej zdolności produkcyjnej;
 • kierowanie budową i eksploatacją układów technologicznych KTZ (koparka, taśmociąg, zwałowarka);
 • nadzorowanie prac związanych z likwidacją zwałowisk nadkładu przez stopniowe jego zawracanie do wyrobiska poeksploatacyjnego;
 • kierowanie rekultywacją terenów poeksploatacyjnych i przywracaniem im przydatności gospodarczej;
 • nadzorowanie prac związanych z zapewnieniem stabilności skarp i poziomów wydobywczych;
 • nadzorowanie prac przy odwadnianiu złoża przez planowe tworzenie i utrzymywanie leja depresyjnego na czas trwania odkrywki; 
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów górniczych, geologicznych, ochrony środowiska, bhp i ppoż.;
 • prowadzenie prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, zmierzających do zwiększenia technicznej i ekonomicznej efektywności eksploatacji.

Inżynier górnik – górnictwo odkrywkowe

zł45.00Cena