Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku INŻYNIER ELEKTROENERGETYK KOLEJOWYCH SIECI I PODSTACJI TRAKCYJNYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych

Kod: 215102

Synteza: Zajmuje się projektowaniem lub adaptowaniem projektów typowych lub powtarzalnych konstrukcji sieci trakcyjnej, urządzeń elektrotrakcji i elektroenergetyki kolejowej; odpowiada za prawidłowy przebieg prac budowalnych konstrukcji sieci trakcyjnej, urządzeń elektrotrakcji i elektroenergetyki kolejowej; zajmuje się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w stacjach zasilających.

Zadania zawodowe:

 • projektowanie lub adaptowanie projektów konstrukcji sieci trakcyjnej, urządzeń elektrotrakcji i elektroenergetyki kolejowej;
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej, projektów sieci trakcyjnej i elektroenergetyki kolejowej;
 • sporządzanie rysunków technicznych w programie AutoCAD;
 • sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
 • przygotowywanie przedmiarów i obmiarów robót oraz przekazywanie uzgodnień technicznych i organizacyjnych podległym zespołom podwykonawców;
 • współpraca z różnymi jednostkami organizacyjnymi w celu prawidłowej realizacji projektów poprzez weryfikację dokumentacji projektowej, udział w przygotowywaniu harmonogramu realizacji projektu oraz raportowanie do kierownika projektu;
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi konstrukcji sieci trakcyjnej, urządzeń elektrotrakcji i elektroenergetyki kolejowej oraz sprawowanie nadzorów nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją obmiarową oraz kosztorysem;
 • koordynowanie procesów logistycznych w obrębie placu budowy i sprawowanie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem przewidzianej w projekcie technologii;
 • wykonywanie nadzoru budowlanego oraz inwestorskiego, w tym także rozliczanie robót i przygotowanie dokumentacji odbioru robót;
 • kierowanie wytwarzaniem elementów konstrukcji sieci trakcyjnej, urządzeń elektrotrakcji i elektroenergetyki kolejowej;
 • sprawowanie kontroli technicznej nad utrzymaniem sieci trakcyjnej, urządzeń elektrotrakcji i elektroenergetyki kolejowej;
 • nadzór nad eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych w stacjach zasilania.

Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych

zł45.00Cena