Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HODOWCA KONI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Hodowca koni

Kod: 612103

Synteza: Planuje, organizuje, nadzoruje oraz wykonuje czynności związane z chowem i hodowlą koni; prowadzi zbyt sztuk hodowlanych i użytkowych.

Zadania zawodowe:

 • ocena możliwości hodowli i planowanie wielkości stada;
 • ocena cech rasowych, użytkowych i osobniczych oraz wybór osobników do kojarzeń użytkowych i hodowli;
 • zapewnianie prawidłowych warunków chowu i hodowli;
 • zapewnianie ilości i jakości pasz;
 • żywienie (porcjowanie i zadawanie pasz, pojenie) zgodnie z wiekiem i użytkowaniem;
 • wychów i przygotowanie młodych osobników do pracy;
 • prowadzenie rozrodu i kojarzenie hodowlane;
 • selekcja i wychów poszczególnych osobników zależnie od możliwości ich dalszego wykorzystania;
 • codzienna pielęgnacja i użytkowanie gospodarcze oraz hodowlane;
 • zapewnianie opieki zdrowotnej i użytkowej: korekta kopyt, kucie, objuczenie itp.;
 • prowadzenie codziennych obserwacji osobniczych, wyciąganie wniosków i formułowanie spostrzeżeń, dokonywanie korekt dalszego postępowania;
 • utrzymywanie koni oraz ich pomieszczeń w należytej czystości, usuwanie obornika, stosowanie codziennych zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;
 • przestrzeganie terminów przemieszczeń klaczy źrebnych, izolowanie ich w porodówkach, zapewnianie racjonalnego wychowu i pielęgnowania źrebiąt i ogierów;
 • przestrzeganie przepisów sanitarnych w celu uniknięcia chorób odzwierzęcych;
 • prowadzenie odpowiedniej dokumentacji hodowlanej i ekonomicznej;
 • sprzedaż sztuk hodowlanych i użytkowych.

Hodowca koni

zł45.00Cena