Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku HIGIENISTKA SZKOLNA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Higienistka szkolna

Kod: 325902

Synteza: Nadzoruje stan sanitarny placówek nauczania i wychowania (szkół, przedszkoli, internatów, poradni medycyny szkolnej), stan zdrowia i rozwoju uczniów oraz oświatę zdrowotną w szkolnictwie.

Zadania zawodowe:

 • zbieranie informacji dotyczących stanu zdrowia i rozwoju uczniów (wywiady z rodzicami, rozmowy z dziećmi);
 • ustalanie z kierownictwem placówki oświatowej wymogów dotyczących jej stanu sanitarnego (utrzymania czystości i porządku), nadzorowanie żywienia pod względem higienicznym oraz wartościowym - w szkole, internacie, na koloniach i obozach;
 • wykonywanie badań i pomiarów wysokości oraz ciężaru ciała, obwodu klatki piersiowej, siły mięśni, pojemności płuc, grubości tkanki tłuszczowej, tętna, temperatury i ciśnienia krwi, w celu wczesnego wykrycia odchyleń od prawidłowości w stanie zdrowia i rozwoju dzieci;
 • udział w wykonywaniu powszechnych badań przesiewowych (badanie ostrości wzroku, widzenia barwnego, słuchu, mowy, układu kostnego, postawy - przy zastosowaniu testu przesiewowego);
 • nadzorowanie przestrzegania zasad higieny przez cały personel zatrudniony w placówce oświatowej;
 • udział w orzekaniu o gotowości dziecka do podjęcia obowiązków szkolnych (dojrzałość szkolna), o warunkach zdrowotnych do dalszego kształcenia i wyboru zawodu, udziale w lekcjach wf i zajęciach sportowych;
 • udział w kwalifikowaniu dzieci do różnych form zorganizowanego wypoczynku (kolonie, obozy, turnusy zdrowotne);
 • wykonywanie szczepień ochronnych, prowadzenie dokumentacji szczepień, przechowywanie szczepionek;
 • wykonywanie na zlecenie lekarza wstrzyknięć podskórnych, domięśniowych i śródskórnych;
 • przygotowywanie zapotrzebowania na leki i materiały opatrunkowe do apteczki szkolnej;
 • udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach na terenie swej pracy;
 • ścisła współpraca z kierownictwem szkoły, wychowawcami i radą pedagogiczną w zakresie wychowania zdrowotnego w środowisku nauczania i wychowania;
 • prowadzenie dokumentacji (karty zdrowia, druki skierowań do lekarza specjalisty, książka zabiegów, arkusze wypadkowe itp.);
 • nadzorowanie i przeprowadzenie akcji dezynfekcyjnych na terenie placówki oświatowej, spowodowanych wystąpieniem chorób zakaźnych, wszawicy itp.

Higienistka szkolna

zł45.00Cena