Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GOSPODARZ DOMU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Gospodarz domu

Kod: 515301

Synteza: Utrzymuje porządek i czystość w budynkach mieszkalnych oraz na terenie danej nieruchomości poprzez sprzątanie pomieszczeń, urządzeń i terenu przeznaczonego do ogólnego użytku lokatorów.

Zadania zawodowe:

 • sprzątanie pomieszczeń i urządzeń ogólnego użytku lokatorów (bram, podestów, klatek schodowych, korytarzy piwnicznych, wind, zsypów itp.; pomieszczeń ogólnego użytku według ustalonego harmonogramu;
 • sprzątanie chodników, jezdni, zbieranie papierów i innych śmieci z terenów zielonych;
 • mycie okien i lamperii, balustrad itp. według ustalonego harmonogramu;
 • bieżące obsługiwanie pomieszczeń zsypowych, zsypów oraz kontenerów;
 • pielęgnowanie terenów zielonych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu, obejmujące m.in.: koszenie trawy, oczyszczanie terenów ze śmieci, zeschłych traw i liści, pielenie i odchwaszczanie krzewów, wycinanie trawy i chwastów wokół drzewek i ławek, oczyszczanie alejek 
  i placów żwirowych z chwastów;
 • usuwanie śniegu z chodników wewnętrznych oraz zewnętrznych wzdłuż posesji, parkingów itp.;
 • wywieszanie ogłoszeń i informacji oraz w miarę potrzeb doręczanie ich mieszkańcom;
 • wywieszanie i zdejmowanie flag na czas uroczystości państwowych, przechowywanie i utrzymywanie ich w czystości;
 • wykonywanie drobnych prac konserwatorskich, napraw wyposażenia budynków i przyległego terenu;
 • zgłaszanie awarii do odpowiednich jednostek oraz zabezpieczanie miejsc awarii do momentu ich usunięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa lokatorom;
 • podtrzymywanie pozytywnych relacji z mieszkańcami lub pracownikami przebywającymi na terenie obiektu;
 • przestrzeganie zasad etyki oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Gospodarz domu

zł45.00Cena