Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GLEBOZNAWCA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Gleboznawca

Kod: 213202

Synteza: Prowadzi badania terenowe, laboratoryjne i kameralne, mające na celu poznanie genezy, właściwości i przydatności rolniczej gleb oraz organizuje i nadzoruje wszelkie prace związane z ochroną ilości i jakości gleb oraz ich racjonalnym zagospodarowaniem na potrzeby gospodarki narodowej.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie, badań mających na celu wyjaśnienie genezy gleb oraz wpływu poszczególnych czynników naturalnych i antropogenicznych na procesy glebotwórcze;
 • klasyfikacja przyrodnicza gleb obejmująca określanie typu, podtypu, rodzaju, gatunku i odmiany;
 • badanie składu chemicznego gleb niezanieczyszczonych oraz gleb zdegradowanych chemicznie, wraz z określaniem stopnia ich degradacji;
 • badanie właściwości fizycznych, wodnych, fizykochemicznych, chemicznych i sorpcyjnych gleb, wraz z określaniem zmian wywołanych gospodarczą działalnością człowieka;
 • badanie potrzeb nawożenia i wapnowania gleb, obejmujące określanie ich kwasowości oraz zawartości przyswajalnych przez rośliny form fosforu, potasu i magnezu, a w niektórych przypadkach mikroelementów;
 • określanie przydatności rolniczej gleb, na konkretnym badanym obszarze, poprzez ustalanie klas bonitacyjnych i kompleksów przydatności rolniczej;
 • wykonywanie map klasyfikacyjnych, glebowo-rolniczych i innych tematycznych map glebowych w różnych skalach;
 • opracowywanie projektów ochrony gleb oraz rekultywacji i zagospodarowania terenów zdegradowanych;
 • opracowywanie projektów racjonalnego wykorzystania zasobów glebowych na obszarach wiejskich na potrzeby gospodarki narodowej.

Gleboznawca

zł45.00Cena