Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GEOLOG

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Geolog

Kod: 211403

Synteza: Prowadzi badania podstawowe dotyczące budowy, własności i historii Ziemi, procesów zachodzących w jej wnętrzu i na powierzchni powodujących jej przeobrażenia lub stosuje w praktyce wiedzę naukową z tego zakresu w takich dziedzinach, jak: wydobycie surowców naturalnych, wykorzystanie wód, inżynieria lądowa i wodna, ochrona środowiska itp.

Zadania zawodowe:

  • prowadzenie badań oraz ulepszanie lub opracowywanie koncepcji, teorii i metod działania w zakresie geologii podstawowej (geologii dynamicznej, historycznej, regionalnej, strukturalnej, sedymentologii, stratygrafii, geochemii, mineralogii, petrografii) oraz geologii stosowanej (geologii złóż, geologii inżynierskiej i środowiskowej, hydrogeologii);
  • badanie składu i struktury skorupy ziemskiej, badanie skał, minerałów, skamieniałości itp. w celu opisania rozwoju Ziemi i świata organicznego w przeszłości geologicznej oraz ustalenia charakteru i chronologii formacji geologicznych;
  • przedstawianie budowy geologicznej skorupy ziemskiej w postaci map i planów geologicznych, przekrojów geologicznych oraz innych form wyników obserwacji i interpretacji zjawisk geologicznych;
  • wyszukiwanie, badanie, ocena i udostępnianie złóż surowców mineralnych, gazu i ropy naftowej oraz podziemnych zasobów wód;
  • badanie środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych (mieszkaniowych, przemysłowych, infrastruktury publicznej) oraz ochrony środowiska;
  • dokumentowanie prowadzonych badań, przygotowywanie referatów naukowych i raportów;
  • wykonywanie zadań pokrewnych;
  • nadzorowanie innych pracowników.

Geolog

zł45.00Cena