Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GEOGRAF

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Geograf

Kod: 211402

Synteza: Zajmuje się poznawaniem i interpretacją zasad funkcjonowania środowiska geograficznego oraz działań społeczno-ekonomicznych i kulturowych człowieka w przestrzeni i czasie; bada współzależności między elementami środowiska geograficznego, dokonuje oceny ich stanu, analizy uwarunkowań, tendencji zmian oraz ich skutków.

Zadania zawodowe:

 • prowadzenie badań terenowych, laboratoryjnych i kameralnych głównych elementów środowiska przyrodniczego: ukształtowania terenu, klimatu, wody, gleby, roślinności;
 • identyfikacja związków między składnikami geosystemów przyrodniczych i ich formalizacja w postaci modelowej;
 • wydzielanie przestrzennych jednostek przyrodniczych i ich hierarchiczna klasyfikacja;
 • badanie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze i przygotowywanie ocen i ekspertyz stanu środowiska;
 • badanie przestrzennego zróżnicowania procesów demograficznych (ruch naturalny i migracje);
 • badanie struktury i rozwoju systemów osadniczych;
 • badanie zmian przestrzennej organizacji różnych forma aktywności gospodarczej (usługi rynkowe i nierynkowe, przemysł, rolnictwo);
 • badanie przestrzennego zróżnicowania warunków życia ludności (ochrona zdrowia, mieszkalnictwo, zatrudnienie, wypoczynek, bezpieczeństwo);
 • badanie zmian mapy politycznej świata, podziałów administracyjnych i preferencji wyborczych;
 • tworzenie banków informacji i opracowywanie analiz zjawisk przestrzennych (przyrodniczych, gospodarczych, społecznych), z wykorzystaniem systemów informacji geograficznej, opracowań kartograficznych, zdjęć lotniczych oraz obrazów satelitarnych;
 • redagowanie map ogólnogeograficznych, topograficznych i tematycznych (w tym map szkolnych, turystycznych, sozologicznych, map dotykowych dla niewidomych), atlasów, globusów;
 • wykonywanie diagnoz i ekspertyz zagospodarowania przestrzennego na potrzeby władz lokalnych i regionalnych;
 • opracowywanie referatów naukowych i raportów;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Geograf

zł45.00Cena