Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GEOFIZYK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Geofizyk

Kod: 211401

Synteza: Prowadzi badania cech fizycznych skał, gruntów i wód podziemnych za pomocą specjalistycznej aparatury oraz ulepsza metody tych badań; wykonuje badania z powierzchni ziemi, w otworach wiertniczych, w wyrobiskach górniczych, a także z samolotów - na potrzeby geologii podstawowej w celu rozpoznania płytkich i głębokich struktur geologicznych w skali regionalnej oraz rozpoznania zasięgu i zasobów złóż kopalin użytecznych, a także na potrzeby górnictwa, hydrogeologii oraz budownictwa.

Zadania zawodowe:

 • dokonywanie pomiarów temperatury skał, gruntów i wód podziemnych;
 • dokonywanie pomiarów grawimetrycznych (siły ciężkości);
 • wykonywanie pomiarów elektrycznych właściwości skał, gruntów i wód podziemnych;
 • badanie przydatności fal sejsmicznych wywoływanych trzęsieniami ziemi i wywoływanych sztucznie;
 • dokonywanie pomiarów mikrotrzasków w wyrobiskach górniczych i na obszarach zagrożonych osuwiskami;
 • prognozowanie zagrożeń tąpnięciami wyrobisk górniczych;
 • wykonywanie pomiarów promieniotwórczości skał, gruntów i wód podziemnych;
 • opracowywanie map geofizycznych, od skali regionalnej do szczegółowych, przeznaczonych dla określonych obiektów inżynierskich;
 • opracowywanie operatów geofizycznych na potrzeby górnictwa i budownictwa.

Geofizyk

zł45.00Cena