Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GENETYK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Genetyk

Kod: 213107

Synteza: Bada podstawy dziedziczenia różnych chorób, nienormalności, mutacje genów u człowieka, zjawiska zmienności organizmów roślinnych i zwierzęcych, procesy związane z powstawaniem i przekazywaniem cech dziedzicznych potomstwu; doskonali lub opracowuje koncepcje, teorie oraz metody, w celu stosowania i wykorzystania ich w walce z chorobami dziedzicznymi oraz w ochronie człowieka przed skutkami promieniowania, a także w praktycznej hodowli roślin i zwierząt; prowadzi eksperymenty laboratoryjne i terenowe.

Zadania zawodowe:

 • ustalanie podstawy dziedziczenia różnych chorób i nienormalności u człowieka, badanie podstaw dziedzicznych zróżnicowania pod względem właściwości immunologicznych oraz procesu mutacji genów u człowieka;
 • badanie związków niektórych chorób z zaburzeniami w składzie chromosomowym człowieka;
 • badanie genetycznych uwarunkowań zmian w metabolizmie u ludzi jako źródła chorób i zmienności;
 • badanie sposobów dziedziczenia cech ilościowych u zwierząt, celem wykorzystania w praktyce hodowlanej opartej na selekcji cech gospodarczo użytecznych;
 • badanie mechanizmów funkcjonowania genów w okresie embriogenezy oraz procesów fizjologicznych związanych z aktywnością genów przy wytwarzaniu się cech organizmów;
 • prowadzenie badań genetycznych na roślinach modelowych oraz uprawach, takich jak: jęczmień, pszenica, gryka, proso, trzcina i inne rośliny zbożowe i motylkowe, rozmnażanych generatywnie i wegetatywnie, celem poznania procesu powstawania i przekazywania cech dziedzicznych potomstwu;
 • analizowanie genotypu roślin (zespołu właściwości dziedzicznych rośliny);
 • analizowanie biotechnologii roślin uprawnych i modelowych obejmującej mutogenezę kultury in vitro (wyhodowane okazy ze zmienionym sposobem dziedziczenia cechy), podwojone haploidy, markery molekularne (kombinacje genów);
 • analiza genetyczna krzyżówek mutantów (okazy ze zmienionym sposobem dziedziczenia cech) na podstawie badań stosunków rozszczepień cech i struktury plonów w porównaniu z formami wyjściowymi i mutantami rodzicielskimi - celem wykorzystania krzyżówek mutantów w hodowli zbóż;
 • analizowanie wpływu zanieczyszczeń środowiska na poziom i kierunek zmian genetycznych u roślin;
 • prowadzenie badań eksperymentalnych na roślinach modelowych i eksperymentalnych i ocenianie zmienności w potomstwie roślin;
 • analizowanie zmienności cech agrobotanicznych, takich jak: wysokość roślin, długość kłosa, rozkrzewienie, liczba nasion z roślin, masa 1000 nasion;
 • badanie wpływu składników pożywek i warunków prowadzenia kultury doświadczalnej na efektywność kultur pylnikowych, zarodków oraz regeneracji roślin;
 • wykorzystywanie w hodowli roślin krzyżówek międzyrodzajowych i międzygatunkowych dla uzyskania wysokoplonowych roślin uprawnych, np. krzyżówek kukurydzy i pszenicy, celem zastosowania do polskich odmian i wykorzystania w praktycznej hodowli pszenicy;
 • badanie dynamiki i kierunku zmian w strukturze genetycznej, syntetycznej wybranych populacji roślin;
 • opracowywanie metod praktycznego zastosowania wiedzy genetycznej dla uzyskania postępu w medycynie oraz w hodowli roślin i zwierząt;
 • przygotowywanie naukowych publikacji, referatów i konferencji;
 • opracowywanie ekspertyz na potrzeby diagnozowania i leczenia ludzi oraz hodowli zwierząt i roślin.

Genetyk

zł45.00Cena