Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku GÓRNIK EKSPLOATACJI OTWOROWEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Górnik eksploatacji otworowej

Kod: 811301

Synteza: Kieruje procesami wydobywania, magazynowania i transportu ropy lub gazu, siarki, soli; obsługuje urządzenia wydobywcze ropy lub gazu: pompy, głowice wydobywcze, oddzielacze, aparaty wysokociśnieniowe, tłocznie ropne, oczyszczalniki i adsorbery; włącza i wyłącza odwierty, syfonuje odwierty i oddzielacze; dawkuje środki zabezpieczające przed tworzeniem się hydratów; prowadzi eksploatację siarki - otworową metodą podziemnego wytopu, lub eksploatację soli - metodą ługowania.

Zadania zawodowe:

 • stawianie i składanie trójnogów i masztów nad odwiertem;
 • przygotowywanie urządzeń wyciągowych i wiertniczych do pracy w odwiercie;
 • prowadzenie wyciągów samojezdnych na terenie obszaru górniczego;
 • zapuszczanie i wyciąganie pomp wgłębnych, odśrodkowych i wyporowych;
 • prowadzenie eksploatacji ropy lub gazu metodami wtórnymi przez zatłaczanie do złoża gazu, powietrza i wody;
 • opróżnianie odwaniaczy na trasach gazociągów, uzupełnianie metanolu w zbiornikach dawkujących;
 • włączanie i wyłączanie z eksploatacji odwiertów ropnych lub gazowych;
 • zwiększanie wydobycia ropy lub gazu przez: szczelinowanie, kwasowanie, hydroperforowanie, płukanie i cementowanie odwiertów;
 • przetłaczanie i oczyszczanie ropy lub gazu; regulowanie urządzeń tłocznych i oczyszczających;
 • obsługiwanie grup odwiertów i urządzeń kieratowych do pompowania ropy, urządzeń do rozdziału faz: gazu, ropy, wody;
 • syfonowanie odwiertów gazowych i opróżnianie oddzielaczy przy odwiertach;
 • dokonywanie pomiarów ilości wydobywanej ropy, gazu, wody i dokonywanie odczytów oraz rejestrowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych: analizatorów, manometrów, przepływomierzy, pływakowskazów, termometrów;
 • prowadzenie konserwacji ciśnieniowych urządzeń wydobywczych;
 • podłączanie i przełączanie instalacji uzbrojeniowej otworów eksploatacyjnych: rurociągów, armatury i przyrządów kontrolno-pomiarowych;
 • usuwanie nieszczelności w instalacji;
 • regulowanie dopływu do otworów eksploatowanych mediów energetycznych: gorącej wody pod wysokim ciśnieniem, półsolanki, oleju, sprężonego powietrza;
 • kontrolowanie przebiegu topienia siarki lub ługowania solanki na podstawie ustaleń aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • regulowanie wypływu siarki lub solanki i wody ze złoża;
 • sprawdzanie kierunku pędzenia ługu lub siarki chodnikami i komorami;
 • regulowanie zaworów wodnych, mierzenie stężenia solanki oraz kontrolowanie ciśnienia przepływu wody;
 • współpraca z obsługą zbiorników i pomp do siarki lub ługu;
 • wykonywanie zadań pokrewnych podanym wyżej;
 • udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych w kopalniach oraz pełnienie dyżurów w stacjach ratownictwa górniczego;
 • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., w tym stosowanie odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz zabezpieczeń przeciwurazowych (np. osłon części ruchomych w maszynach).

Górnik eksploatacji otworowej

zł45.00Cena