Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY GRANICZNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Funkcjonariusz straży granicznej

Kod: 335102

Synteza: Ochrania granicę państwa na lądzie, morzu i w powietrzu, kontroluje ruch graniczny, rozpoznaje i wykrywa przestępstwa i wykroczenia w zakresie określonym ustawą o ochronie granicy państwa.

Zadania zawodowe:

 • organizowanie i przeprowadzanie kontroli ruchu granicznego;
 • wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz;
 • rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym ustawą o ochronie granicy państwowej oraz innymi ustawami;
 • zapewnianie porządku publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie właściwości straży granicznej - także w strefie nadgranicznej;
 • osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie, aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji kartograficznej;
 • ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy państwowej;
 • wykonywanie postanowień umów międzynarodowych o stosunkach prawnych na granicy państwowej;
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom państwowym;
 • nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach;
 • ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających, przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej;
 • zapobieganie transportowaniu bez wymaganego zezwolenia przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych;
 • zapobieganie przemieszczaniu bez wymaganego zezwolenia przez granicę państwową środków odurzających i substancji psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych;
 • wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.

Funkcjonariusz straży granicznej

zł45.00Cena