Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY PENITENCJARNEJ

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Funkcjonariusz służby penitencjarnej

Kod: 335602

Synteza: Planuje, organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę wychowawczą nad osobami tymczasowo aresztowanymi, przebywającymi w areszcie śledczym, i skazanymi, przebywającymi w zakładzie karnym; współdziała z sądem, rodziną, szkołą, zakładem pracy, innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju społecznego, ochrony, a także pomocy w trudnych sytuacjach.

Zadania zawodowe:

 • przyjmowanie tymczasowo aresztowanych i skazanych do grupy więziennej: wskazywanie celi, omawianie regulaminu, planu dnia, rozkładu zajęć, zakresu obowiązków, kar i nagród; 
 • przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, dotyczącego sytuacji rodzinnej skazanego, jego wcześniejszej karalności, wykształcenia, przebiegu pracy;
 • przeprowadzanie rozmów dotyczących stanu zdrowia skazanego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzależnienia (alkoholizm, narkomania, kontakty z grupami podwyższonego ryzyka);
 • dokonywanie weryfikacji informacji uzyskanych od skazanego przez nawiązywanie kontaktów z zakładem pracy, szkołą i uzyskiwanie opinii o skazanym;
 • nadzorowanie i pomoc w przypadku choroby, wizyt lekarskich i innych czynności związanych z ochroną zdrowia;
 • nawiązywanie kontaktu z rodziną tymczasowo aresztowanego lub skazanego, podjęcie działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zgłaszanie rozpoznanych przypadków do instytucji udzielających wsparcia, np. miejskiego ośrodka pomocy społecznej;
 • planowanie działań wychowawczych w stosunku do osób przebywających w areszcie śledczym oraz w zakładzie karnym; organizowanie im i nadzorowanie pracy, nauki, rekreacji, sportu;
 • zbieranie informacji dotyczących potrzeb osób skazanych i osadzonych tymczasowo w areszcie;
 • udzielanie rady, wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach wynikających z codziennego życia więziennego - przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych;
 • przeprowadzanie rozmów wychowawczych inicjowanych przez skazanych;
 • indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych w zależności od potrzeb skazanych: wdrażanie do przestrzegania dyscypliny i porządku, wytwarzanie pozytywnych nawyków we współżyciu społecznym, kształtowanie u osób skazanych pozytywnego stosunku do nauki, pracy, wyrównywanie braków w zachowaniu się;
 • kształtowanie środowiska więziennego i zapobieganie aktom samoagresji i demoralizacji;
 • przyjmowanie skarg, zażaleń, protestów od osób skazanych, wynikających z codziennego życia w izolacji;
 • opiniowanie i wnioskowanie w sprawie nagradzania i karania skazanych;
 • wizytowanie miejsc zamieszkania skazanych (cele) oraz miejsc ich pracy;
 • prowadzenie dokumentacji na temat osoby skazanej (tzw. akta B); 
 • sporządzanie notatek na temat skazanego, jego zachowania, pozytywnych i negatywnych działań;
 • dokonywanie ceny okresowej osoby skazanej, jej postępów w procesie resocjalizacji, wywiązywania się z obowiązków, zachowania;
 • sporządzanie opinii o skazanym lub tymczasowo aresztowanym na wniosek różnych instytucji (sądu, zakładu pracy, szkoły);
 • współpraca z psychologiem więziennym, uczestniczenie z grupą podopiecznych w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez psychologa;
 • przeprowadzanie rozmów dotyczących udzielania skazanemu pomocy po odbyciu kary (mieszkanie, praca, szkoła);
 • sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi praktyki w zakładach karnych (studenci, psycholodzy, pedagodzy, młodzi wychowawcy);
 • udział w obowiązkowym stacjonarnym przeszkoleniu zawodowym poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania w zakresie szkoły Służby Więziennej i specjalistycznych kursów zawodowych;
 • stawianie się do jednostki na każde wezwanie (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki);
 • pełnienie służby poza rozkładem służby za czas który nie udziela się czasu wolnego (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, udziału w ćwiczeniach ochronno-obronnych i strzeleckich).

Funkcjonariusz służby penitencjarnej

zł45.00Cena