Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FUNKCJONARIUSZ SŁUŻBY OCHRONY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Funkcjonariusz służby ochrony

Kod: 335601

Synteza: Spełnia zadania publiczne w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, nadzorując w zakładach karnych osoby odbywające kary pozbawienia wolności i w aresztach śledczych osoby tymczasowo aresztowane, dysponując bronią palną, chemicznymi i mechanicznymi środkami obezwładniającymi, urządzeniami łączności i pojazdami służbowymi.

Zadania zawodowe:

 • legitymowanie osób przybywających do zakładów karnych i aresztów śledczych, sprawdzanie tożsamości tych osób oraz kontrolowanie ich uprawnień (przepustka, nakaz przyjęcia, nakaz zwolnienia itp.); 
 • zapewnianie bezpieczeństwa osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz innym osobom tam przebywającym;
 • zapewnianie prawidłowego rozmieszczenia skazanych - stosownie do decyzji sądu lub prokuratora (rygor i warunki), z uwzględnieniem m.in. wymogów bezpieczeństwa;
 • na polecenie dyrektora jednostki konwojowanie osób osądzonych oraz ich mienia powierzonego dozorowi jednostki;
 • dozór podczas widzeń, kontaktów z obrońcą lub pełnomocnikiem oraz w przypadkach przebywania skazanego ( tymczasowo aresztowanego) poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego (np. praca poza jednostką, wyjazd w celu specjalistycznej konsultacji lekarskiej);
 • asysta podczas wizytacji zakładów karnych i aresztów śledczych oraz podczas incydentalnych czynności urzędowych innych osób (np. dla zapewnienia bezpieczeństwa bądź posłuchu sędziemu penitencjarnemu, prokuratorowi, dziennikarzowi);
 • współdziałanie z wyspecjalizowanymi pracownikami zakładu karnego w zakresie wychowania i nauczania skazanych, w celu ich resocjalizacji i readaptacji społecznej;
 • przeprowadzanie osadzonych w obrębie zakładu karnego lub aresztu (do łaźni, pokoju przesłuchań, na widzenie, spacer itp.);
 • prowadzenie magazynu depozytów i ogółu spraw biurowych zakładu karnego lub aresztu, w tym prowadzenie ewidencji osób osadzonych i korespondencji urzędowej;
 • nadzór nad korespondencją osób osadzonych, w tym zapewnienie możliwości jej cenzurowania na polecenie sądu lub prokuratora oraz kontrolowanie paczek i odzieży;
 • przeszukiwanie cel i pomieszczeń służbowych, sprzętów oraz odzieży i bielizny osób osadzonych w celu odnalezienia dowodów przestępstwa, przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych;
 • stosowanie dozwolonych środków przymusu bezpośredniego w celu przeciwdziałania: usiłowaniu zamachu na życie lub zdrowie własne albo innej osoby, nawoływaniu do buntu, rażącemu nieposłuszeństwu, groźnemu zakłóceniu spokoju i porządku, niszczeniu mienia lub ucieczce osoby pozbawionej wolności;
 • wykonywanie kar regulaminowych (np. osadzanie w celi izolacyjnej) i stosowanie nagród (np. doprowadzenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie) oraz bieżące interwencje dla zachowania spokoju i porządku (np. ubranie osadzonego w kaftan bezpieczeństwa);
 • używanie broni palnej w celu: odparcia bezpośredniego zamachu na życie funkcjonariusza lub innej osoby, odparcie bezpośredniego niebezpiecznego zamachu na zakład karny lub areszt śledczy, unieszkodliwienia osoby, która usiłuje rozbroić, obezwładnić lub pozbawić wolności funkcjonariusza albo osobę powołaną do udziału w konwojowaniu lub dozorowaniu, odparcia bezpośredniego zamachu na konwój ochraniający osoby, broń, amunicję, pieniądze lub ważne dokumenty, udaremnienia ucieczki skazanego z zakładu karnego zamkniętego albo aresztu śledczego, a także podczas ucieczki w czasie konwojowania lub dozorowania oraz w pościgu bezpośrednim;
 • współdziałanie z policją, zwłaszcza w wypadkach naruszenia lub zagrożenia bezpieczeństwa zakładów karnych lub aresztów śledczych (np. zbiorowe bunty i ucieczki, przerzut grypsów);
 • udzielanie pierwszej pomocy osobom zranionym na skutek użycia broni palnej lub innego dozwolonego środka przymusu bezpośredniego, osobom poszkodowanym w wyniku samookaleczeń, wypadków przy pracy, bójek, zbiorowych buntów lub aktów niszczenia mienia;
 • obsługa świetlnych lub akustycznych urządzeń sygnałowych, alarmowych lub przyzywowych oraz wzywanie w razie potrzeby do zakładu karnego (aresztu) wyspecjalizowanych służb wewnętrznych lub zewnętrznych służb publicznych, określonych osób i przedstawicieli instytucji;
 • obsługa służbowych środków transportu, przede wszystkim samochodowych karetek więziennych i udział w konwojach;
 • pośrednictwo w przekazywaniu próśb, skarg i wniosków formułowanych przez osoby osadzone w zakładzie karnym lub areszcie śledczym;
 • przygotowywanie skazanych do zwolnienia (zainicjowanie sporządzenia dokumentów tożsamości, wydawanie stosownych zaświadczeń, udzielanie pomocy finansowej na podróż, nawiązywanie kontaktów z różnymi instytucjami, w celu stworzenia możliwości egzystencji skazanemu w warunkach wolnościowych);
 • udział w obowiązkowym stacjonarnym przeszkoleniu zawodowym poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania w zakresie szkoły Służby Więziennej i specjalistycznych kursów zawodowych;
 • stawianie się do jednostki na każde wezwanie (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki);
 • pełnienie służby poza rozkładem służby, za czas której nie udziela się czasu wolnego (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, udziału w ćwiczeniach ochronno-obronnych i strzeleckich).

Funkcjonariusz służby ochrony

zł45.00Cena