Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FUNKCJONARIUSZ CELNY

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Funkcjonariusz celny

Kod: 335101

Synteza: Sprawuje dozór celny oraz kontroluje obrót towarowy z zagranicą; wymierza i pobiera należności celne; dopuszcza towary będące przedmiotem obrotu towarowego z zagranicą do obrotu na polskim obszarze celnym lub do wywozu z kraju; zwalcza oraz ściga przestępstwa i wykroczenia, w zakresie ustalonym w ustawie karnej skarbowej.

Zadania zawodowe:

  • dokonywanie oględzin środków przewozowych, opakowań, zamknięć celnych i dokumentów;
  • przeprowadzanie rewizji celnej towarów i środków przewozowych oraz dokonywanie przeszukania terenów i pomieszczeń służących do ich przechowywania;
  • dokonywanie przeszukania osób przekraczających granicę państwową oraz doprowadzanie ich do urzędu celnego na czas niezbędny do przeprowadzenia kontroli;
  • badanie dokumentów dotyczących obrotu towarowego z zagranicą;
  • wymierzanie i pobieranie należności celnych;
  • strzeżenie towarów celnych i miejsc odpraw celnych lub też pomieszczeń, placów i środków przewozowych, nie będących miejscami odpraw celnych;
  • nakładanie zamknięć celnych na towary celne, pomieszczenia lub środki przewozowe;
  • legitymowanie, również poza terenem odprawy celnej, osób posiadających towary przywiezione lub nadesłane z zagranicy, których rodzaj lub ilość wskazują na przeznaczenie do działalności gospodarczej.

Funkcjonariusz celny

zł45.00Cena