Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FUNKCJONARIUSZ BIURA OCHRONY RZĄDU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

Kod: 541301

Synteza: Sprawuje ochronę osób oraz obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes państwa oraz prowadzi rozpoznanie pirotechniczno-radiologiczne obiektów Sejmu i Senatu; posiada ustawowe prawo stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Zadania zawodowe:

 • zapewnianie ochrony Prezydenta i byłych prezydentów, Marszałka Sejmu i Senatu, Prezesa i wiceprezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, delegacji państw obcych przebywających na terytorium Polski oraz innych osób ze względu na dobro państwa;
 • zapewnianie ochrony obiektów służących Prezydentowi, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych poza granicami państwa i innych obiektów i urządzeń o szczególnym znaczeniu oraz zapewnienie ich funkcjonowania;
 • prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu;
 • wydawanie poleceń osobom, których zachowanie może stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, obiektów i urządzeń podlegających ochronie BOR (w szczególności polecenie opuszczenia przez osoby miejsca, w którym przebywanie może stanowić zagrożenie dla realizacji zadania, polecenie zatrzymania pojazdu czy usunięcia pojazdu z miejsca postoju);
 • legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości;
 • zatrzymywanie osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz dla mienia, a także osób w sposób rażący naruszających porządek publiczny;
 • dokonywanie kontroli osobistej, a także przeglądanie zawartości bagaży i sprawdzanie ładunków i pomieszczeń, w sytuacjach, jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
 • żądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej;
 • zwracanie się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych, jak również zwracanie się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy;
 • utrzymywanie sprawności fizycznej zapewniającej wykonywanie przez niego zadań służbowych, w szczególności poprzez uczestnictwo w zajęciach z wychowania fizycznego oraz zajęciach sportowych.

Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu

zł45.00Cena