Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FIZYK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Fizyk

Kod: 211103

Synteza: Zajmuje się badaniem teoretycznym i doświadczalnym właściwości materii, zjawiskami w niej zachodzącymi, ustalaniem praw, którym te zjawiska podlegają, tworzeniem teorii ogólnych, z których jako szczególne przypadki wynikają teorie pozwalające opisywać, przewidywać i badać nowe zjawiska; wykorzystuje wiedzę fizyczną w nauce, technice, medycynie i innych dziedzinach.

Zadania zawodowe: 

 • ulepszanie i rozwijanie teorii ogólnych, takich jak fizyka relatywistyczna, teoria grawitacji, fizyka statystyczna itd.;
 • tworzenie modeli, w przypadku gdy nie ma teorii zadowalająco opisującej wyniki eksperymentów, opracowywanie metod ich testowania;
 • tworzenie matematycznych teorii pozwalających opracować i zinterpretować sens fizyczny uzyskanych wyników pomiarów parametrów fizycznych w różnych dziedzinach fizyki, jak mechanika, termodynamika, optyka, fizyka jądrowa, cząstek elementarnych, atomowa, molekularna, materii skondensowanej i inne;
 • opracowywanie nowych i rozwijanie znanych metod badania właściwości fizycznych materii; opracowywanie nowych technik, przyrządów wykorzystujących zjawiska fizyczne lub modyfikację parametrów fizycznych przez czynniki zewnętrzne, jak temperatura, ciśnienie, pole elektromagnetyczne, promieniowanie jonizujące i inne;
 • adaptowanie technik pomiarowych stosowanych w innych działach do rozwijania możliwości poznawczych w danej dziedzinie, np. stosowanie techniki jądrowej do badania właściwości kryształów;
 • opracowywanie koncepcji i prowadzenie eksperymentów pozwalających rozszerzać zakres posiadanej wiedzy, wzbogacanie posiadanych informacji oraz weryfikacja teorii badanych zjawisk;
 • prowadzenie prac technologicznych wykorzystujących wiedzę fizyczną do otrzymywania materii o określonych parametrach, np. hodowanie kryształów, skraplanie gazów, lub do modyfikacji właściwości półprzewodników przez promieniowanie jądrowe, laserowe i innych;
 • wykorzystywanie wiedzy o zjawiskach fizycznych w różnych działach nauki, techniki, medycyny, badania przestrzeni kosmicznej, nawigacji i innych;
 • prowadzenie prac z zakresu metrologii;
 • opracowywanie referatów naukowych i raportów;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Fizyk

zł45.00Cena