Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FILOZOF

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Filozof

Kod: 263301

Synteza: Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych: teorią bytu (ontologią), teorią poznania (epistemologią, gnoseologią), metodologią nauk, filozofią człowieka (antropologią filozoficzną), filozofią przyrody, historią filozofii, filozofią historii, etyką, estetyką, aksjologią i innymi dyscyplinami podporządkowanymi; dostarcza ogólnej podbudowy teoretycznej naukom szczegółowym, wyjaśniając pojęcia i problemy, które przekraczają poszczególne zakresy tych nauk (filozofia nauki, metodologia); zajmuje się tworzeniem integralnych syntez w dobie postępującej specjalizacji nauk, dążąc do poznania i rozumienia rzeczywistości, ujęcia jej struktury, najogólniejszych praw dotyczących świata, życia ludzkiego i myślenia.

Zadania zawodowe: 

 • analizowanie poglądów poszczególnych szkół filozoficznych, stanowisk i zawartych w nich tendencji myślowych;
 • omawianie w sposób analityczno-syntetyczny koncepcji różnych kierunków filozoficznych oraz systemów znaczących filozofów;
 • odkrywanie i precyzowanie nowych punktów widzenia oraz uświadamianie założeń i konsekwencji wynikających z badanych poglądów filozoficznych;
 • badanie i analizowanie różnych koncepcji historiozoficznych, których przedmiotem są dzieje, ich prawidłowości i ich kierunek rozwoju oraz istota i sens (cel), granice poznania historycznego (filozofia historii);
 • podejmowanie filozoficznych prób tworzenia syntetycznego poglądu na świat i miejsce w nim człowieka;
 • tworzenie syntez przez umiejętne łączenie doświadczenia potocznego z wynikami nauk szczegółowych (przyrodniczych, humanistycznych i społecznych);
 • konceptualizacja podstaw całości naszego myślenia o świecie i człowieku;
 • tworzenie pojęć i nowych znaczeń pojęć;
 • precyzowanie pewnych pojęć na podstawie doświadczenia i formułowanie ich za pomocą ogólnej hipotezy czy koncepcji;
 • zajmowanie własnego stanowiska w postaci interpretacji i ocen danych oraz tworzenie własnych hipotez, koncepcji czy też teorii;
 • aktualizowanie problematyki naukowo-badawczej, konfrontowanie i wartościowanie;
 • rozwijanie i utrzymywanie kontaktów naukowych z przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych i praktyką społeczną.

Filozof

zł45.00Cena