Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FILOLOG POLSKI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Filolog polski

Kod: 264303

Synteza: Zajmuje się poznawaniem i badaniem rozwoju i struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), historii literatury i kultury polskiej, przemian twórczości literackiej, klasyfikacją tekstów i zjawisk literackich; opracowuje lub doskonali teorie literatury, tworzy i doskonali metodologię badania języka i literatury oraz metodykę nauczania języka i literatury polskiej; stosuje wiedzę naukową w praktyce.

Zadania zawodowe: 

 • studiowanie i badanie rozwoju i struktury języka polskiego, jego fonetyki (badania dźwięcznej strony), fleksji (badania form odmiany wyrazów), słowotwórstwa, składni (badania budowy zdań);
 • studiowanie i badanie historii pochodzenia języka polskiego, jego grupy rodowodowej przez odkrywanie cech wspólnych i różniących;
 • badanie pochodzenia polskiego języka literackiego i jego historycznych zmian w dziedzinie: słownictwa, fonetyki, fleksji;
 • badanie wytworów komunikacji językowej tekstów mówionych lub pisanych i ich funkcji, jak: informatywna, impresywna, ekspresywna;
 • określanie kryteriów poprawności językowej, takich jak: kryteria zgodności z systemem języka, kryterium narodowe, kryterium przydatności funkcjonalnej, kryterium wyrazistości i precyzji, oraz uzupełnianie zasobu słownikowego języka;
 • tworzenie i doskonalenie metodologii badań literatury;
 • badanie dzieł literackich: form, treści, stylu, kompozycji, językowej organizacji utworu, rodzajów i gatunków, funkcji komunikacji literackiej;
 • badanie procesu historyczno-literackiego, tj. przeobrażeń, jakim podlega literatura w czasie historycznym, jak: ilościowy przyrost dokonań (dzieł) pisarskich, przemian w sposobach odbierania dzieł już istniejących, ich reinterpretacja, przewartościowanie; przemiany tradycji literackiej epoki i prądu literackiego;
 • badanie związku teatru, filmu, radia z literaturą i kulturą współczesną;
 • studiowanie i badanie nowych dzieł: interpretowanie, ocenianie, klasyfikowanie;
 • operowanie materiałem literackim, słownikiem w środkach masowego przekazu, celem podniesienia kultury poprawnego mówienia;
 • szerzenie znajomości języka polskiego i rozwijanie sprawnego i poprawnego posługiwania się nim;
 • opracowywanie i doskonalenie metodyki nauczania języka i literatury polskiej;
 • przygotowywanie naukowych publikacji i materiałów metodycznych, dotyczących prawidłowego rozumienia i stosowania form gramatycznych, słownikowych w mówieniu i pisaniu;
 • opracowywanie podręczników, pomocy metodycznych i zestawień ćwiczeń do nauki języka polskiego;
 • opracowywanie publikacji naukowych z własnych badań oraz słowników.

Filolog polski

zł45.00Cena

  © 2020 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45