Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FELCZER

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Felczer

Kod: 325901

Synteza: Udziela pomocy w przypadkach zachorowania lub zagrożenia chorobą; diagnozuje stan zdrowia, bierze udział w procesie leczenia; zajmuje się profilaktyką leczniczą, szerzeniem oświaty zdrowotnej.

Zadania zawodowe: 

 • diagnozowanie i orzekanie o stanie zdrowia chorego (pod fachowym nadzorem lekarza): zbieranie wywiadów, wykonywanie badań pomocniczych, rozpoznawanie chorób, orzecznictwo;
 • udział w procesie leczenia przez wykonywanie pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami lekarza lub samodzielnie zabiegów leczniczych i opiekuńczych;
 • rozpoznawanie sytuacji zdrowotnej i warunków socjalno-bytowych ludności (zbieranie wywiadów, analiza dokumentacji, współpraca z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi);
 • zwalczanie chorób zakaźnych, zapobieganie im i prowadzenie działalności profilaktycznej, tj. sprawowanie nadzoru nad: artykułami żywnościowymi i przedmiotami użytkowymi (inspekcja sanitarna), przestrzeganiem zasad higieny osobistej, zaopatrzeniem w wodę oraz dezynsekcją, deratyzacją i izolowaniem zakaźnie chorych;
 • szerzenie oświaty sanitarnej i zdrowotnej, prowadzenie działalności informacyjnej i wychowawczej, służącej podniesieniu kultury zdrowotnej, kształtowaniu nawyków zdrowotnych i postaw ludzi w określonych środowiskach, w celu profilaktyki zdrowotnej;
 • współpraca z lekarzem, pielęgniarką środowiskową, poradniami specjalistycznymi oraz innymi placówkami służby zdrowia i instytucjami, w celu podejmowania wspólnych działań zapobiegawczych i leczniczych;
 • przestrzeganie zasad higieny i aseptyki (zgodnie z przepisami obowiązującymi przy wykonywaniu określonych zabiegów leczniczych i opiekuńczych);
 • wykonywanie prac administracyjnych i dokumentacyjnych (ewidencjonowanie pacjentów, wydawanie orzeczeń, wystawianie recept - starsi felczerzy);
 • udzielanie pomocy w nagłych wypadkach - przy zagrożeniu zdrowia i życia pacjenta;
 • kontrolowanie przebiegu leczenia i udzielanie porad ambulatoryjnych.

Felczer

zł45.00Cena