Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku FARMACEUTA - SPECJALISTA TOKSYKOLOGII

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Farmaceuta – specjalista toksykologii

Kod: 228210

Synteza: Odpowiada za przygotowanie oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne występujące w środowisku naturalnym i antropomorficznym, w środowisku pracy, w żywności, a także narażenia na leki i substancje uzależniające; podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w społeczeństwie poprzez uczestniczenie w akacjach społecznych promujących zdrowy styl życia i walkę z substancjami uzależniającymi.

Zadania zawodowe: 

  • sporządzanie oceny / opinii na temat ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne występujące w środowisku i w żywności, a także narażenia na leki i substancje uzależniające;
  • dokonywanie szacowania ryzyka, w szczególności w zakresie identyfikacji zagrożeń, oceny narażenia, zależności pomiędzy różnymi dawkami leku a uzyskanymi efektami oraz pomiędzy różnymi dawkami leku a reakcją organizmu (dawka-efekt i dawka-odpowiedź);
  • charakteryzowanie ryzyka poprzez opracowywanie na podstawie oceny narażenia i zależności dawka-efekt lub dawka-odpowiedź opinii, która może mieć charakter ekspertyzy sądowej, oceny skutków zdrowotnych narażenia zawodowego, lub oceny zagrożenia populacji w wyniku łącznego narażenia na czynniki toksyczne występujące w powietrzu, wodzie, glebie, żywności, wysypiskach odpadów;
  • przeprowadzanie oceny narażenia (monitoring biologiczny) na podstawie analizy toksykologicznej w materiale biologicznym;
  • przedstawianie i charakteryzowanie biotransformacji trucizn w ustroju oraz ocenianie jej znaczenia w detoksykacji ksenobiotyków;
  • przeprowadzanie oceny narażenia: monitoring biologiczny na podstawie analizy toksykologicznej w materiale biologicznym;
  • sporządzanie wytycznych w zakresie trybu postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze toksykologicznym;
  • sporządzanie komunikatów podawanych do wiadomości publicznej o ryzyku wystąpienia lub wystąpieniu zagrożenia o charakterze toksykologicznym.

Farmaceuta – specjalista toksykologii

zł45.00Cena