Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EWALUATOR PROGRAMÓW EDUKACJI

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Ewaluator programów edukacji

Kod: 235102

Synteza: Dokonuje ewaluacji celów programowych, szansy realizacji ustanowionych celów nauczania, spójności treści nauczania z celami, przydziału uczniów do danego programu, efektywności i sprawności nauczania;projektuje, testuje i wdraża do praktyki dydaktycznej narzędzia kontroli osiągnięć uczących się;mierzy jakość kształcenia;gromadzi, opracowuje i komunikuje informacje na temat oceny efektów procesu dydaktycznego i wartości programów nauczania w celu zwiększenia ich skuteczności, optymalizacji i modyfikacji.

Zadania zawodowe: 

 • opracowywanie procedury ewaluacji programu: dobór kryteriów oceny, zasad, zakresu i sposobu gromadzenia informacji, kontaktowania się z nauczycielem i uczniami, harmonogramu i budżetu, doboru metod i narzędzi do oceny programu itp.;
 • dokonanie wyboru modelu ewaluacji (SWOT, action research, klasyczny, akredytacyjny, triangulacyjny, CIPP, socjologiczny);
 • wykorzystywanie metod ilościowych i jakościowych w ewaluacji programu: kwestionariuszy, obserwacji, wywiadów, opisów zachowań i sytuacji;
 • dokonywanie podsumowania ewaluacji i przekazanie jej wyników zainteresowanym stronom: nauczycielom, uczniom, władzom oświatowym, autorom programów itd.;
 • ocena zgodności prezentowanych treści programowych ze stanem wiedzy z określonej dziedziny, zasadności ułożenia i zaprezentowania treści;
 • ocena zamierzeń programowych i ich efektów, tj. osiągnięć uczniów, np. w jakim stopniu uczniowie opanowali treści programowe;
 • ocena osiągnięć uczniów, łatwości realizacji programu, wymagań dotyczących bazy materialnej szkoły (wyposażenie, niezbędne materiały), charakteru, specyfiki szkoły oraz potrzeb społeczności lokalnej;
 • udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób udoskonalić treści programowe, materiał, formy i metody pracy, aby zoptymalizować proces dydaktyczny;
 • ostateczna ocena realizacji, odrzucenia lub modyfikacji programu nauczania.

Ewaluator programów edukacji

zł45.00Cena