Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ELEKTROMONTER / KONSERWATOR URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Elektromonter/konserwator urządzeń dźwignicowych

Kod: 741208

Synteza: Elektromonter/konserwator urządzeń dźwignicowych wykonuje montaż, naprawę, przeglądy i badania okresowe urządzeń dźwignicowych.Elektromonter/konserwator urządzeń dźwignicowych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń dźwignicowych. Montuje nowe urządzenia, usuwa zgłoszone usterki, systematycznie kontroluje systemy bezpieczeństwa urządzeń, dokonuje przeglądów konserwacyjnych w okresach zgodnych z instrukcją eksploatacji danego urządzenia, przygotowuje urządzenia i bierze udział w badaniach odbiorczych, okresowych i doraźnych przeprowadzanych przez Dozór Techniczny. Świadczy pracę w zakładach produkcyjnych, na placach i w bazach przeładunkowych, placach budów, w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

Zadania zawodowe: 

 • organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej, przeciwporażeniowej i środowiska oraz zasad ergonomii;
 • usuwanie na bieżąco usterek i nieprawidłowości w działaniu urządzenia dźwignicowego;
 • naprawianie układów napędowych i sterowniczych urządzeń dźwignicowych, regulowanie parametrów pracy układów napędowych i sterowniczych;
 • kontrolowanie działania elementów bezpieczeństwa w sposób systematyczny, zależnie od natężenia pracy urządzenia dźwignicowego;
 • dokonywanie przeglądów konserwacyjnych w terminach i zakresie określonym w instrukcji eksploatacji urządzenia dźwignicowego;
 • montowanie układów zasilania, sterowania i regulacji nowych urządzeń dźwignicowych na podstawie dokumentacji technicznej;
 • przygotowywanie urządzeń dźwignicowych do badań odbiorczych, okresowych i doraźnych, przeprowadzanych przez jednostki dozoru technicznego i udział w tych badaniach;
 • wykonywanie okresowych pomiarów oporności izolacji i ochrony przeciwporażeniowej urządzenia dźwignicowego;
 • prowadzenie dziennika konserwacji;
 • odtwarzanie zużywającej się dokumentacji technicznej i dbanie o jej dostępność do napraw, odtwarzanie zużytych znaków bezpieczeństwa, instrukcji obsługi i opisów na urządzeniu dźwignicowym;
 • korzystanie z magazynu części zamiennych i naprawczych.

Elektromonter/konserwator urządzeń dźwignicowych

zł45.00Cena