Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku EGZAMINATOR ON-LINE

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Egzaminator on-line

Kod: 235902

Synteza: Egzaminator on-line ocenia kompetencje osób egzaminowanych, stosując narzędzia pracy i komunikacji zdalnej.Celem pracy egzaminatora on-line jest ocena kompetencji uczestników egzaminu, realizowana za pomocą narzędzi pracy i komunikacji zdalnej. Zadaniem egzaminatora jest także określenie struktury egzaminu adekwatnej do formy wskazanej przez instytucję odpowiedzialną za jego przeprowadzenie, jak również opracowanie kryteriów egzaminacyjnych. Egzaminator we współpracy z ekspertem lub zespołem ekspertów z danej dziedziny wiedzy opracowuje zapisy zadań egzaminacyjnych, określając treści kształcenia i umiejętności weryfikowane przez poszczególne zadania, a następnie przeprowadza i nadzoruje egzamin, ocenia prace egzaminacyjne zgodnie z określonymi wcześniej kryteriami, a także opracowuje informacje zbiorcze o egzaminie i publikuje jego wyniki. Egzaminator on-line jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności działania narzędzi zastosowanych do przeprowadzenia egzaminu i środków multimedialnych użytych w zadaniach egzaminacyjnych. Do jego obowiązków należy także archiwizowanie prac i protokołów egzaminacyjnych. Ponadto zgodnie ze specyfiką egzaminu aktualizuje zadania i stosowane formy egzaminacyjne.

Zadania zawodowe: 

 • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie przepisów i zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
 • przygotowywanie we współpracy ze specjalistą z określonej dziedziny zadań egzaminacyjnych;
 • dobieranie formy egzaminu on-line;
 • ustalanie we współpracy z autorem kursu kryteriów oceniania i zaliczania egzaminu on-line;
 • opracowywanie formy elektronicznej egzaminu on-line;
 • nadzorowanie przebiegu egzaminu on-line;
 • ocenianie prac egzaminacyjnych on-line;
 • opracowywanie i publikowanie wyników oraz raportów i statystyk związanych z przebiegiem egzaminu on-line;
 • aktualizowanie okresowe/systematyczne zadań egzaminacyjnych.

Egzaminator on-line

zł45.00Cena