Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYREKTOR TECHNICZNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyrektor techniczny

Kod: 112015

Synteza: Kontroluje i nadzoruje prace działu do spraw technicznych; opracowuje procedury wewnętrzne optymalizujące procesy produkcyjne w zakresie efektywności i wydajności produkcji oraz kontroluje ich skuteczność; nadzoruje i koordynuje całokształt procesów związanych z techniczną stroną działalności firmy, w tym w zakresie: obsługi floty samochodowej, specjalistycznego sprzętu produkcyjnego, oprogramowania i komputerów oraz różnorodnych narzędzi; koordynuje przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu i technologii wykorzystywanych w firmie.

Zadania zawodowe: 

 • opracowywanie strategii w zakresie rozwoju technicznego firmy;
 • kompleksowe zarządzanie działami technicznym (obejmującymi działania związane z: utrzymaniem ruchu, infrastrukturą, mediami, projektami inwestycyjnymi, badaniami i rozwojem itp.) w celu zapewnienia ciągłości, wydajności i optymalizacji procesów produkcyjnych;
 • przygotowanie i realizowanie budżetu podległych działów technicznych;
 • sprawowanie nadzoru nad dokumentacją i infrastrukturą techniczną oraz zarządzanie parkiem maszynowym;
 • planowanie i pełnienie nadzoru nad bieżącymi naprawami, przeglądami i konserwacją maszyn i urządzeń oraz sprawowanie nadzoru nad przeglądami i remontami budynków oraz instalacji;
 • współpracowanie z działem produkcji w zakresie doskonalenia procesów i poprawy wydajności;
 • rozwijanie, optymalizowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu, w szczególności wdrażanie rozwiązań opartych na dobrych praktykach, włączając eliminację zagrożeń z obszaru bhp, ochrony środowiska, eliminację i ograniczenie kosztów utrzymania ruchu oraz optymalizację pracy pracowników działu produkcji;
 • organizowanie zakupów i dostawy mediów do przedsiębiorstwa;
 • nawiązywanie i utrzymywanie współpracy z firmami zewnętrznymi wspierającymi działy techniczne;
 • ustanawianie i osiąganie wysokich standardów pracy oraz ich udoskonalanie, w tym zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy;
 • opracowywanie procedur kryzysowych w celu zapobiegania przerwom w pracy działu produkcji;
 • przygotowywanie raportów dla zarządu firmy, kadry kierowniczej, jednostek zewnętrznych itd.;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej wyposażenia technicznego;
 • kierowanie pracą podległego personelu, w tym: motywowanie, szkolenie i nadzorowanie rozwoju podległych pracowników działów technicznych;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnienie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Dyrektor techniczny

zł45.00Cena