Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYREKTOR OŚRODKA ADOPCYJNEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyrektor ośrodka adopcyjnego

Kod: 134106

Synteza: Dyrektor ośrodka adopcyjnego odpowiada za przeprowadzenie procedur adopcyjnych zgodnie z najlepszym interesem dziecka i poszanowaniem jego praw. Kieruje, organizuje i nadzoruje prawidłowe działanie podległej jednostki. Samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za zaistniałe zdarzenia, dostosowując bieżącą działalność ośrodka adopcyjnego do obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

Zadania zawodowe: 

 • kierowanie bieżącą działalnością ośrodka;
 • nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP, ochrony ppoż, ergonomii, ochrony środowiska, systemu HACCP;
 • ustalanie i realizacja polityki finansowej ośrodka;
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy ośrodka;
 • prowadzenie właściwej polityki kadrowej, w tym nadzór nad realizacją szkoleń podległych pracowników;
 • właściwe dysponowanie środkami budżetowymi oraz innymi środkami finansowymi;
 • wydawanie stosownych zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, poleceń służbowych dotyczących funkcjonowania ośrodka;
 • przedstawianie sprawozdań, analiz, wniosków, planów działań i innych opracowań dotyczących działalności ośrodka adopcyjnego organom założycielskim;
 • pełnienie funkcji administratora danych w związku z realizacją zadań ośrodka adopcyjnego;
 • współpraca z organem założycielskim w zakresie bieżących spraw administracyjnych i finansowych wynikających z zadań statutowych ośrodka;
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym (podmiotami właściwymi w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, sądami rodzinnymi, podmiotami leczniczymi, itp.);
 • budowanie pozytywnego wizerunku ośrodka;
 • reprezentowanie ośrodka adopcyjnego na zewnątrz.

Dyrektor ośrodka adopcyjnego

zł45.00Cena