Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYREKTOR GENERALNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyrektor generalny

Kod: 112007

Synteza: Zarządza i koordynuje pracę całego przedsiębiorstwa/ organizacji; kreuje, wdraża i kontroluje realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; tworzy wizję i strategię przedsiębiorstwa/ organizacji oraz kontroluje stopień wykonania celów.

Zadania zawodowe: 

 • zarządzanie całością działalności przedsiębiorstwa/ organizacji;
 • zapewnianie funkcjonowania i ciągłości pracy przedsiębiorstwa (organizacji), warunków jego działania i organizacji pracy;
 • planowanie i opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa (organizacji) w krótkim, średnim i długim okresie;
 • opracowywanie oraz wdrażanie zmian organizacyjnych służących rozwojowi przedsiębiorstwa lub dostosowujących przedsiębiorstwo do warunków rynkowych;
 • nadzorowanie i koordynowanie działań operacyjnych wszystkich działów 
  i podległych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład organizacji;
 • kierowanie podległym zespołem menedżerów i pracowników wykonawczych;
 • optymalizowanie i zarządzanie zasobami i kosztami firmy, w tym kapitałem ludzkim oraz zasobami materialnymi;
 • sprawowanie nadzoru nad właściwym gospodarowaniem mieniem przedsiębiorstwa (organizacji), zlecaniem usług, dokonywaniem zakupów oraz prowadzeniem ewidencji majątku przedsiębiorstwa;
 • nadzorowanie realizacji budżetu całego przedsiębiorstwa (organizacji);
 • sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewnętrznego;
 • nadzorowanie jakości pracy całego przedsiębiorstwa/ organizacji;
 • kreowanie i dbanie o utrzymanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa (organizacji);
 • realizowanie celów finansowych postawionych przez zarząd;
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa, w ramach posiadanych upoważnień, 
  w stosunkach z pracownikami i otoczeniem;
 • utrzymywanie relacji z otoczeniem biznesowym przedsiębiorstwa (organizacji);
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnianiem przestrzegania przepisów 
  o tajemnicy ustawowo chronionej oraz tajemnicy przedsiębiorstwa (organizacji);
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem bezpiecznego środowiska pracy oraz przestrzeganiem tajemnicy służbowej, zasad etyki zawodowej oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Dyrektor generalny

zł45.00Cena