Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYREKTOR DO SPRAW PERSONALNYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyrektor do spraw personalnych

Kod: 112005

Synteza: Nadzoruje, kontroluje i planuje prace związane z zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie/ organizacji; tworzy i realizuje politykę personalną; nadzoruje przestrzeganie i prawidłowe stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych; odpowiada za przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac; odpowiada za planowanie i nadzorowanie procesów rekrutacji i szkoleń.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie i nadzorowanie działań z zakresu opracowania strategii 
  i polityki personalnej przedsiębiorstwa/ organizacji, w tym zarządzanie i pełnienie nadzoru nad wewnętrznymi regulaminami i procesami z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL);
 • kierowanie administracją personalną, w tym pełnienie nadzoru nad pracą podległego personelu działu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • nadzorowanie realizacji procesów rekrutacji i selekcji pracowników, w tym planowanie rekrutacji, nadzorowanie wyboru kanałów dotarcia do kandydatów i przyjmowanie do prac wybranych kandydatów;
 • planowanie i przeprowadzanie adaptacji społeczno-zawodowej nowozatrudnionych pracowników;
 • tworzenie i wdrażanie efektywnych systemów motywacyjnych, w tym opracowywanie i dostosowywanie działań motywacyjnych do poszczególnych grup pracowników;
 • tworzenie systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie/ organizacji, nadzorowanie przygotowania i realizacji budżetu płac oraz monitorowanie zmian wynagrodzeń w przedsiębiorstwie i na rynku;
 • nadzorowanie tworzenia planów szkoleń i planów rozwoju zawodowego pracowników w oparciu o potrzeby zgłaszane przez kierowników liniowych, ofertę rynkową szkoleń oraz strategię przedsiębiorstwa/ organizacji;
 • realizowanie zadań wynikających z systemów oceny pracowników, w tym: projektowanie systemu ocen, organizowanie i przeprowadzanie ocen cyklicznych i nadzwyczajnych, formułowanie wniosków z przeprowadzonych ocen itp.;
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu organizacji w części dotyczącej kosztów pracowniczych;
 • współpracowanie z pozostałymi członkami wyższej kadry kierowniczej 
  w zakresie realizacji polityki personalnej, w tym w zakresie planowania rekrutacji lub zwolnień, planowania i realizacji budżetu płac itp.;
 • budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy;
 • doskonalenie własnych kompetencji;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie przepisów prawa pracy, bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Dyrektor do spraw personalnych

zł45.00Cena