Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DYREKTOR ARESZTU ŚLEDCZEGO / ZAKŁADU KARNEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego

Kod: 134901

Synteza: Organizuje pracę i ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie aresztu śledczego lub zakładu karnego; zapewnia prawidłowe wykonywanie kar pozbawienia wolności; zarządza pracą podległego personelu.

Zadania zawodowe: 

 • zapewnianie prawidłowego i praworządnego wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz zapewnianie bezpieczeństwa i porządku w podległej jednostce penitencjarnej;
 • bieżące zarządzanie aresztem śledczym / zakładem karnym poprzez wydawanie zarządzeń, instrukcji i wytycznych;
 • koordynowanie oddziaływań penitencjarnych prowadzonych w podległej jednostce organizacyjnej i nadzór nad ich przebiegiem oraz wykonywanie zadań w zakresie ochrony jednostki penitencjarnej;
 • określanie obowiązków oficera dyżurnego oraz zadań ochronnych w zakresach obowiązków kierowników działów;
 • zatwierdzanie rozkładu służby działu ochrony oraz wyznaczanie dyżurów funkcjonariuszy służby więziennej;
 • inicjowanie i organizowanie rozpoznania nastrojów i atmosfery wśród osadzonych;
 • zarządzanie przeprowadzenia kontroli generalnych oraz przeglądów zabezpieczeń techniczno-ochronnych;
 • określanie sposobu postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi i niedozwolonymi ujawnionymi podczas kontroli;
 • ustalanie sposobu wykorzystania psów oraz zapewnienie opieki nad nimi;
 • nadzorowanie działających w ramach zakładu karnego i aresztu śledczego szkół i podmiotów leczniczych;
 • racjonalne wykorzystanie środków finansowych określonych w budżecie aresztu śledczego / zakładu karnego;
 • zapewnienie odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej kwalifikacji oraz właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny wśród podległego personelu;
 • określanie liczby i rodzajów stanowisk w podległej jednostce organizacyjnej;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zapewnienie podległemu personelowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Dyrektor aresztu śledczego / zakładu karnego

zł45.00Cena