Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DORADCA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA PRZEWOZU KOLEJĄ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH (DORADCA RID)

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (Doradca RID)

Kod: 333109

Synteza: Zajmuje się nadzorowaniem działalności przedsiębiorstw w zakresie wykonywania procedur służących zachowaniu zgodności z przepisami dotyczącymi identyfikacji przewożonych towarów niebezpiecznych; odpowiada za sprawowanie nadzoru w zakresie uwzględniania wymagań specjalnych związanych z przewożonym towarem w przypadku zakupu środków transportu, uwzględniania przepisów prawnych oraz wymagań specjalnych odnoszących się do przewozu towarów niebezpiecznych przy wyborze podwykonawców; podejmuje działania na rzecz stosowania środków mających na celu zwiększanie wiedzy w zakresie zagrożeń związanych z przewozem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych.

Zadania zawodowe: 

 • nadzorowanie przestrzegania przepisów i procedur regulujących przewóz towarów niebezpiecznych;
 • wykonywanie procedur służących sprawdzeniu wyposażenia używanego w związku z transportem, załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych;
 • szkolenie pracowników w zakresie zachowania bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, w tym w zakresie przepisów regulujących to postępowanie;
 • kontrolowanie, czy pracownicy związani z przewozem, załadunkiem lub rozładunkiem towarów niebezpiecznych posiadają szczegółowe procedury postępowania i instrukcje;
 • wdrażanie planów bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych;
 • wprowadzanie prawidłowych procedur ratowniczych w zakresie wypadków i wydarzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, procedur kontrolnych służących sprawdzeniu, czy środek transportu zaopatrzony jest w wymagane dokumenty i sprzęt awaryjny oraz czy takie dokumenty i sprzęt odpowiadają przepisom, a także procedur kontrolnych służących sprawdzeniu przestrzegania wymagań dotyczących załadunku i rozładunku;
 • prowadzenie dochodzeń oraz sporządzanie raportów na temat wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów podczas przewozu, załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych;
 • wprowadzanie odpowiednich środków w celu przeciwdziałania powtarzaniu się wypadków, awarii lub poważnych naruszeń przepisów;
 • prowadzenie doradztwa w zakresie czynności związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych (Doradca

zł45.00Cena