Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DIAGNOSTA LABORATORYJNY - SPECJALISTA ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia środowiskowego

Kod: 227213

Synteza: Zajmuje się prowadzeniem badań problemów zdrowia środowiskowego, szkoleniem specjalistycznym, współpracą międzyresortową i międzynarodową w obszarze środowiskowego ryzyka zdrowotnego oraz sprawowaniem funkcji doradcy i konsultanta w dziedzinie środowiskowych zagrożeń zdrowia, szacowanie i charakterystyka ryzyka; odpowiada za opracowywanie metod postępowania i informowania społeczeństwa, identyfikację przypadków środowiskowych zagrożeń zdrowia, rozwiązywanie indywidualnych i grupowych problemów zdrowia środowiskowego; podejmuje działania na rzecz monitorowania środowiskowych zagrożeń zdrowia oraz oceny oddziaływania środowiska na zdrowie.

Zadania zawodowe: 

 • opracowywanie przypadków środowiskowych zagrożeń zdrowia wraz z zaleceniami dotyczącymi działań zapobiegawczych i naprawczych, przygotowywanie i wdrażanie planów działań na rzecz środowiska i zdrowia oraz uczestniczenie w programach profilaktyki medycznej, w tym także inicjowanie i branie udziału w projektach badawczych i wdrożeniowych oraz programach promocji zdrowia;
 • przewidywanie skutków zdrowotnych w następstwie narażenia na szkodliwości środowiskowe, formułowania zaleceń działań zapobiegawczych i naprawczych;
 • identyfikowanie indywidualnych i grupowych przypadków środowiskowych zagrożeń zdrowia, szacowanie i charakterystyka ryzyka, opracowywanie metod postępowania i informowania społeczeństwa;
 • przeprowadzanie analizy indywidualnych lub grupowych przypadków chorób lub dolegliwości potencjalnie związanych z oddziaływaniem środowiska poprzez bezpośredni udział w rozwiązywaniu konkretnych problemów;
 • dokonywanie oceny zdrowotnej jakości środowiska naturalnego w celu opracowywania raportów dla potrzeb zarządzania zdrowiem środowiskowym;
 • inicjowanie i opiniowanie działań mających na celu zmniejszenie poziomu czynników szkodliwych w środowisku oraz prowadzenie działalności edukacyjnej na temat środowiskowych zagrożeń zdrowia z wykorzystaniem mediów publicznych / środków masowej komunikacji, współdziałanie w kształtowaniu polityki zdrowia środowiskowego z administracją, Państwową Inspekcją Sanitarną i organizacjami pozarządowymi;
 • podejmowanie współpracy z innymi specjalistami oraz instytucjami zajmującymi się pokrewną działalnością;
 • przeprowadzanie analizy aktów prawnych, rozwiązań organizacyjnych i procedur w zakresie zdrowia środowiskowego;
 • przygotowywanie projektów inwestycyjnych zdrowia środowiskowego zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

Diagnosta laboratoryjny – specjalista zdrowia środowiskowego

zł45.00Cena