Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DIAGNOSTA LABORATORYJNY - SPECJALISTA LABORATORYJNEJ TOKSYKOLOGII MEDYCZNEJ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej

Kod: 227209

Synteza: Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie toksykologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych; wykonuje za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, bądź nadzoruje wykonanie badań diagnostycznych z zakresu toksykologii medycznej.

Zadania zawodowe: 

  • wykonywanie badań stężeń czynników toksycznych w materiale biologicznym, badań przesiewowych, oznaczanie stężeń leków w materiale biologicznym zgodnie z procedurami stosowanymi w diagnostyce ostrych zatruć oraz toksykologii sądowej z zastosowaniem metod: chromatografii cienkowarstwowej (TLC), chromatografii gazowej (GC), wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC), spektrofotometrii w zakresie UV-VIS oraz dokonywanie interpretacji wyników oznaczeń na podstawie istniejących danych literaturowych;
  • wykonywanie oznaczenia niezmienionych form lotnych związków organicznych w materiale biologicznym metodą GC z zastosowaniem analizy fazy nadpowierzchniowej (technika „head space”);
  • stosowanie metody identyfikacji i oznaczania leków i narkotyków;
  • wykonywanie oznaczenia metabolitów związków organicznych w moczu metodą chromatografii gazowej i wysokosprawnej chromatografii cieczowej oraz wybranych metali w materiale biologicznym metodą płomieniowej i bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (ASA).

Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej

zł45.00Cena