Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku DEALER AKTYWÓW FINANSOWYCH

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Dealer aktywów finansowych

Kod: 331101

Synteza: W imieniu i na rzecz własnego banku lub instytucji finansowej zawiera transakcje na rynku finansowym z bankami centralnymi, komercyjnymi, inwestycyjnymi, instytucjami finansowymi i innymi klientami; zarządza aktywami i pasywami oraz płynnością finansową banku lub instytucji finansowej, w celu zwiększenia dochodu lub w przypadku banku centralnego - realizacji polityki pieniężnej.

Zadania zawodowe: 

  • przeprowadzanie operacji rynku pieniężnego, tj. przyjmowanie i rozmieszczanie środków w formie depozytów, zawieranie transakcji swap, forward against forward, FRA, dokonywanie operacji typu repo i reverse repo itp., w celu maksymalizacji dochodu oraz zabezpieczenia się przed ryzykiem niekorzystnej zmiany stóp procentowych;
  • przeprowadzanie operacji w papierach wartościowych i pochodnych;
  • przeprowadzanie operacji walutowych (arbitrażowych), tj. kupno/sprzedaż walut (z dostawą natychmiastową oraz terminowych), w celu utrzymania właściwej struktury walutowej i uzyskania dodatkowego dochodu z tytułu operacji spekulacyjnych;
  • przeprowadzanie operacji zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, takich jak: opcje, futures, transakcje terminowe;
  • analizowanie i prognozowanie zmian na rynkach finansowych.

Dealer aktywów finansowych

zł45.00Cena