Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku CHEMIK - TECHNOLOGIA CHEMICZNA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Chemik – technologia chemiczna

Kod: 211302

Synteza: Prowadzi badania nad opracowaniem zasad i metod prowadzenia reakcji chemicznych, procesów i operacji jednostkowych otrzymywania związków nieorganicznych i organicznych; uczestniczy we wdrożeniach nowych technologii.

Zadania zawodowe: 

 • prowadzenie badań operacji jednostkowych oraz procesów technologicznych otrzymywania związków chemicznych w skali laboratoryjnej i doświadczalnej, celem wprowadzenia ekonomicznie i ekologicznie uzasadnionych zmian w procesach przemysłowych;
 • opracowywanie koncepcji wprowadzania nowych metod technologicznych lub zmian operacji jednostkowych, celem uzyskania usprawnienia procesów, podniesienia skali produkcji przemysłowej, podwyższenia jakości produktów;
 • opracowywanie wstępnych założeń do modernizacji procesów technologicznych otrzymywania związków, w celu poprawienia wskaźników ekonomicznych i ekologicznych;
 • uczestniczenie we wdrożeniach nowych lub modernizowanych technologii otrzymywania związków chemicznych;
 • współudział autorski w praktycznym wykorzystywaniu opracowań procesów technologicznych i przy projektowaniu wdrożeń przemysłowych;
 • utrzymywanie kontaktów i udział w konsultacjach z innymi specjalistami podczas wykonywania prac;
 • doradztwo i współudział przy opracowywaniu danych niezbędnych do projektowania nowych technologii i procesów oraz operacji jednostkowych;
 • opracowywanie sprawozdań i raportów z prowadzonych badań i wdrożeń oraz referatów naukowych, doniesień i artykułów, monografii itp.;
 • uczestniczenie w zjazdach naukowych, sympozjach, seminariach itp.;
 • opracowywanie instrukcji i przepisów postępowania podczas wykonywania prac przez podległy personel, z uwzględnieniem przestrzegania przepisów bhp.
 • planowanie i nadzorowanie realizacji: wyposażenia laboratorium w aparaturę badawczą, sprzęt i odczynniki, remontów i modernizacji laboratorium;
 • wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej;
 • nadzorowanie innych pracowników.

Chemik – technologia chemiczna

zł45.00Cena