Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BOSMAN PORTU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Bosman portu

Kod: 315202

Synteza: Nadzoruje cumowanie i odcumowywania wybranych statków w celu zapewnienia bezpieczeństwa manewrów;przeprowadza kontrolę zacumowania i dozorowania jednostek w celu zapewnienia bezpieczeństwa postoju;odpowiada za stan techniczny i bezpieczeństwo portu, jednego basenu portowego lub zespołu nabrzeży i znajdującego się w nim sprzętu pływającego.

Zadania zawodowe: 

 • pełnienie samodzielnej służby w bosmanacie kapitanatu portu;
 • prowadzenie dokumentacji służby;
 • sporządzanie meldunków służbowych do kapitana portu w celu zapewnienia porządku w porcie, porcie rybackim i basenie żeglarskim;
 • uczestniczenie w kontrolach porządku na nabrzeżach i postoju statków w celu utrzymania porządku w porcie;
 • nadzorowanie cumowania i odcumowywania wybranych statków w celu zapewnienia bezpieczeństwa manewrów;
 • przekazywanie kapitanom statków i użytkownikom portu poleceń oficera dyżurnego Kapitanatu Portu w celu zapewnienia niezawodnego informowania;
 • przeprowadzanie kontroli zacumowania i dozorowania jednostek w celu zapewnienia bezpieczeństwa postoju;
 • uczestniczenie z oficerem dyżurnym kapitanatu w kontrolach bezpieczeństwa przeładunku materiałów niebezpiecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeładunku;
 • zabezpieczanie mienia wydobytego lub znalezionego w morzu;
 • ustalanie sprawców zanieczyszczeń w porcie i w basenach portowych;
 • sprawdzanie prawidłowości połączeń komunikacyjnych pomiędzy jednostką a nabrzeżem, kontrola dozoru jednostek;
 • doraźne interwencje w stosunku do naruszających porządek portowy, bezpieczeństwo żeglugi w obrębie portu i redy określony w przepisach portowych i innych regulacjach prawnych;
 • monitoring oznakowania nawigacyjnego;
 • ustalanie sprawców zanieczyszczeń w porcie i w basenach portowych;
 • sprawdzanie prawidłowości połączeń komunikacyjnych pomiędzy jednostką a nabrzeżem;
 • pobieranie cyklicznie próbek paliwa ”morskiego” dla laboratorium lub przy zanieczyszczeniach ropopochodnych portu.

Bosman portu

zł45.00Cena