Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku BETONIARZ

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Betoniarz

Kod: 711401

Synteza: Betoniarz przygotowuje, układa, zagęszcza mieszanki betonowe i pielęgnuje świeży beton.Betoniarz realizuje zadania związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, wykonywaniem betonowych nawierzchni drogowych, chodników, placów i lotnisk oraz produkcją wyrobów i prefabrykatów betonowych. Do zadań betoniarza należy również przygotowywanie mieszanek betonowych oraz zapraw budowlanych, a także wykonywanie czynności związanych z transportem mieszanki betonowej, układaniem jej w formach lub w deskowaniach oraz zagęszczaniem. Betoniarz wykonuje także prace związane z pielęgnacją świeżego betonu oraz naprawą elementów betonowych i żelbetowych. W zależności od wielkości produkcji oraz przeznaczenia betonu, prace te wykonuje ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem odpowiednich narzędzi i urządzeń. Betoniarz w trakcie wykonywania pracy zobowiązany jest do przestrzegania norm ilościowych i jakościowych oraz kontroli procesu technologicznego.

Zadania zawodowe: 

  • przygotowywanie składników mieszanki betonowej;
  • wykonywanie oraz transport mieszanek betonowych;
  • układanie mieszanek betonowych w deskowaniach lub formach;
  • zagęszczanie mieszanek betonowych;
  • pielęgnowanie świeżego betonu;
  • naprawianie elementów betonowych i żelbetowych;
  • kontrolowanie procesu wykonywania robót betoniarskich oraz ocena ich jakości;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż., wymaganiami ergonomii oraz ochrony środowiska.

Betoniarz

zł45.00Cena