Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AUDYTOR / KONTROLER

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Audytor/Kontroler

Kod: 242204

Synteza: Jako pracownik jednostki poddawanej audytowi (audytor wewnętrzny) lub innej uprawnionej instytucji, niezależnej od kierownictwa tej jednostki (audytor zewnętrzny), na podstawie imiennego upoważnienia dokonuje obiektywnej i niezależnej oceny zadanych obszarów działalności jednostki i zachodzących w nich procesów celem ustalenia czy zadania jednostki zostały osiągnięte; sprawdza czy prowadzona działalność jest zgodna z przepisami prawa i standardami wewnętrznej kontroli, w szczególności finansowej, zwłaszcza pod względem gospodarności, celowości, rzetelności, dokładności, kompletności, przejrzystości, efektywności i terminowości.

Zadania zawodowe: 

 • identyfikowanie i monitorowanie procesów istniejących w jednostce, w tym sprawdzanie czy przyjęte procedury są wdrażane i wykonywane;
 • dokonywanie opisów procesów, gromadzenie dokumentacji i informacji dotyczących tych procesów, a zwłaszcza informacji o systemie kontroli wewnętrznej;
 • identyfikowanie oraz ocena ryzyka w procesach oraz prawdopodobieństwa jego wystąpienia;
 • dokonywanie wstępnego przeglądu procesów;
 • przygotowanie planu audytu;
 • przeprowadzanie audytu - wykonywanie czynności sprawdzających;
 • opracowywanie wniosków i zaleceń dla kierownictwa jednostki audytowanej, mających na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki pod względem merytorycznym i finansowym;
 • sporządzanie sprawozdania z przeprowadzonych zadań audytowych.

Audytor/Kontroler

zł45.00Cena

  © 2019 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu