Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AUDYTOR ENERGETYCZNY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Audytor energetyczny

Kod: 214901

Synteza: Przygotowuje opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego z punktu widzenia kosztów jego realizacji oraz oszczędności energii;dokonuje oceny stanu ochrony cieplnej budynku, systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, systemu wentylacji i klimatyzacji, instalacji oświetleniowej budynku z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej w celu poprawy standardu energetycznego budynku i zaoszczędzenia na ogrzewaniu budynku.

Zadania zawodowe: 

 • dokonywanie oceny stanu ochrony cieplnej budynku wyrażonej w m3 w celu określenia jednostkowego zapotrzebowania na moc cieplną do ogrzania i wentylacji budynku, w zależności od wielkości kubatury części ogrzewanej budynku na podstawie przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • określanie danych do obliczenia wskaźników energetycznych: cech geometrycznych i wymiarowych oraz występujących mostków cieplnych, cech fizycznych materiałów i wyrobów budowlanych oraz obliczanie wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych;
 • określenie wielkości przepływu powietrza wentylacyjnego oraz solarnych i wewnętrznych zysków ciepła;
 • interpretacja wyników badan przenikania ciepła przez przegrody budowlane metodą termowizji i badań szczelności;
 • dokonywanie oceny systemu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, stanu i sprawności elementów systemu grzewczego (wytwarzania, przesyłu, regulacji, wykorzystania) oraz stanu i sprawności elementów systemu zaopatrzenia w ciepła wodę użytkowa;
 • dokonywanie oceny systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej;
 • wentylacji grawitacyjnej, hybrydowej, aeracji, wentylacji mechanicznej, systemów powietrznych i systemów powietrza z czynnikiem chłodniczym;
 • dokonywanie oceny instalacji oświetleniowej budynku: systemów oświetlenia dziennego, możliwości sterowania systemem oświetleniowym zmniejszające zużycie energii na oświetlenie;
 • sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej audytowanego budynku posługując się specjalistycznymi programami komputerowymi;
 • opracowywanie analiz opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w celu oceny efektywności inwestowania środków ekonomicznych, w wyniku których następuje zmniejszenie: zapotrzebowania na energię dostarczoną do budynków na ogrzewanie i przygotowanie wody użytkowej, kosztów zakupu energii cieplnej dostarczanej do budynków, strat energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła dostarczającym energię cieplną do budynków.

Audytor energetyczny

zł45.00Cena