Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT TECHNICZNY REALIZATORA PROGRAMU

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent techniczny realizatora programu

Kod: 352104

Synteza: Przygotowuje urządzenia wizyjne, stanowiące wyposażenie studia i pomieszczenia reżyserskiego, wraz z torami kamery oraz mikserem wizji, zapewniając prawidłowe wystrojenie kamer oraz właściwe poziomy wizji w czasie nagrań i emisji; w czasie nieobecności realizatora programu kieruje pracą zespołu w zakresie realizacji technicznej programów w studio, obsługi urządzeń technicznych, spraw porządkowych i podziału zadań.

Zadania zawodowe: 

 • przygotowywanie urządzeń wizyjnych, stanowiących wyposażenie studia i pomieszczenia reżyserskiego, wraz z torami kamery oraz mikserem wizji, zapewniające prawidłowe wystrojanie kamer oraz właściwe poziomy wizji w czasie nagrań i emisji;
 • wykonywanie przedemisyjnych pomiarów urządzeń technicznych oraz przeglądów profilaktycznych;
 • zgłaszanie uszkodzeń sprzętu w odpowiednich sekcjach serwisu;
 • współpraca przy naprawie sprzętu oraz potwierdzanie usunięcia usterki w obrębie studia;
 • współpraca z pracownikami wydziału zajmującego się gospodarką sprzętowo- materiałową w zakresie prawidłowego oznakowania, identyfikacji i nazewnictwa sprzętu należącego do studia;
 • odpowiedzialność za właściwe parametry w trakcie nagrania oraz prawidłowe wykorzystanie sprzętu studyjnego;
 • zgłaszanie inżynierowi studia wszelkich nieprawidłowości w pracy aparatury i sprzętu;
 • uczestniczenie we wdrażaniu postępu technicznego i modernizacji urządzeń w studio;
 • uczestniczenie w okresowych szkoleniach technicznych oraz zapoznawanie się z literaturą dotyczącą aparatury i sprzętu studyjnego;
 • odpowiedzialność za stan ilościowy sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach studyjnych;
 • zabezpieczanie pomieszczeń aparatowych i reżyserskich po zakończeniu pracy;
 • w czasie nieobecności realizatora programu kierowanie pracą zespołu w zakresie: realizacji technicznej programów w studio, obsługi urządzeń technicznych, spraw porządkowych i podziału zadań;
 • przestrzeganie przepisów ppoż. oraz bhp;
 • wykonywanie innych poleceń zwierzchników zgodnie ze stanowiskiem i charakterem pracy.

Asystent techniczny realizatora programu

zł45.00Cena