Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT SĘDZIEGO

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent sędziego

Kod: 261903

Synteza: Odpowiada za samodzielne wykonanie czynności administracji sądowej i czynności przygotowania spraw sądowych do ich rozpoznania. Zajmuje się sporządzaniem projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień.

Zadania zawodowe: 

 • dokonywanie analizy akt sprawy we wskazanym zakresie;
 • przedstawianie sędziemu wyników analizy akt lub podjętych czynności, a jeżeli stan sprawy wymaga podjęcia czynności przez sędziego albo sąd, przedstawianie akt sprawy wraz z projektem zarządzenia lub orzeczenia;
 • kontrolowanie stanu spraw i podejmowanie czynności sprawdzających w sprawach odroczonych, zawieszonych lub oczekujących na podjęcie czynności przez sędziego albo sąd;
 • przedstawianie sędziemu stanu spraw nierozpoznanych;
 • zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi;
 • gromadzenie, we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnej do rozpoznawania spraw lub wykonywanie innych zadań powierzonych sędziom w danym wydziale;
 • sporządzanie projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień w zakresie przygotowującym sprawę do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu;
 • wykonywanie innych niezbędnych czynności do przygotowania spraw sądowych do rozpoznania.

Asystent sędziego

zł45.00Cena