Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT PROKURATORA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent prokuratora

Kod: 261902

Synteza: Odpowiada za samodzielne wykonywanie czynności administracyjnych związanych z prowadzonym i nadzorowanym przez prokuratora postępowaniem przygotowawczym w sprawach karnych, w tym także przygotowywaniem decyzji kończących prowadzone i nadzorowane postępowanie.

Zadania zawodowe: 

 • wykonywanie bieżących czynności nadzoru nad dochodzeniem;
 • przeprowadzanie w toku postępowania przygotowawczego czynności procesowych, tj.: przesłuchiwanie świadków, zatrzymywanie rzeczy, prowadzenie przeszukania, oględzin i eksperymentów;
 • zapoznawanie się z aktami sprawy i zwracanie szczególnej uwagi na: sposób realizacji celów postępowania przygotowawczego, szybkość i trafność podejmowania pierwszych czynności po otrzymaniu zawiadomienia o przestępstwie, sposób dokumentowania ustnych zawiadomień o przestępstwie oraz zasadność wszczynania dochodzeń, prawidłowość przyjętych w dochodzeniu kierunków postępowania, prawidłowość przeprowadzenia i udokumentowania dowodów, szybkość postępowania (zwłaszcza koncentracja czynności), prawidłowość postępowania z dowodami rzeczowymi, prawidłowość przeprowadzenia czynności związanych z wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów, zakres przedmiotowy i podmiotowy postępowania, realizację uprawnień procesowych uczestników postępowania, sposób weryfikacji zeznań świadków i wyjaśnień podejrzanych, przestrzeganie zasad biurowości, a w szczególności poprawność ułożenia materiałów sprawy, numerację kart i szatę graficzną;
 • badanie terminowości nadsyłania przez policję lub inne uprawnione organy akt dochodzenia z wnioskiem o przedłużenie czasu trwania dochodzenia;
 • badanie poziomu czynności procesowych oraz wydanych w toku dochodzenia zarządzeń i postanowień;
 • kontrolowanie terminowości sporządzania opinii przez biegłych;
 • wstępne kontrolowanie pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów dotyczących wypłat wynagrodzeń biegłych i innych kosztów postępowania;
 • sprawdzanie terminowości i prawidłowości wykonywania zarządzeń prokuratora przez sekretariat;
 • sprawdzanie terminowości i prawidłowości czynności sekretariatu w postępowaniach zawieszonych oraz sprawdzanie, czy przyczyny zawieszenia trwają nadal;
 • sporządzanie projektów odpowiedzi na pisma wpływające do danej sprawy, niestanowiące wniosków procesowych;
 • gromadzenie orzecznictwa i literatury przydatnych do prowadzenia postępowania przygotowawczego;
 • sporządzanie projektów decyzji kończących postępowania przygotowawcze;
 • sporządzanie projektów innych decyzji procesowych związanych z prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych;
 • przekazywanie prokuratorowi spostrzeżeń i uwag dotyczących pracy dochodzeniowej i wynikających z nadzoru w formie notatek urzędowych, a następnie wykonywanie czynności wynikających z polecenia prokuratora;
 • wypełnianie kart statystycznych.

Asystent prokuratora

zł45.00Cena

  © 2021 by Zagłębie BHP

  ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Ilość wejść

  REGULAMIN sklepu

  Chcesz złożyć zamówienie? Napisz do nas zaglebiebhp@hub.pl lub zadzwoń 76 720 82 45