Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT NAUCZYCIELA DZIECKA CUDZOZIEMCA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca

Kod: 531201

Synteza: Wspiera integrację dzieci cudzoziemców (uchodźców, emigrantów itp.) w szkole;zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniom wymagającym szczególnego wsparcia ze względu na słabą znajomość języka polskiego lub problemy adaptacyjne w środowisku szkolnym a w razie potrzeby - zajęć wyrównawczych z języka polskiego i innych przedmiotów, stosownie do ich potrzeb i możliwości.

Zadania zawodowe: 

 • wspólnie z nauczycielem budowanie dobrego kontaktu dziecka z rówieśnikami w klasie szkolnej oraz między rodzicami uczniów a szkołą;
 • informowanie rodziców o możliwości pomocy, z jakiej może skorzystać dziecko w nowych warunkach nauki, przebiegu nauki;
 • absencji na zajęciach szkolnych, brakach edukacyjnych, problemach z kontaktowaniem się z kolegami itp.;
 • zapewnienie wszechstronnej pomocy uczniom ze słabymi osiągnięciami szkolnymi;
 • organizowanie dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz działań na rzecz podtrzymywania tradycji narodowych dziecka cudzoziemca;
 • rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie pobytu dziecka w szkole;
 • agresywne zachowanie, poczucie niskiej wartości, problemy z frekwencją, specyfika religijna i kulturowa dzieci cudzoziemskich;
 • wypracowywanie zasad współpracy szkoły z rodzicami i opiekunami;
 • kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dzieciom bezpośredniej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i ich rodzicom w nowych warunkach życia;
 • podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym przez organizowanie imprez popularyzujących kulturę kraju dzieci cudzoziemców.

Asystent nauczyciela dziecka cudzoziemca

zł45.00Cena