Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ASYSTENT DO SPRAW WYDAWNICZYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Asystent do spraw wydawniczych

Kod: 441901

Synteza: W wydawnictwach prasowych i książkowych wykonuje czynności związane z planowaniem, organizacją i realizacją procesu wydawniczego, w tym w szczególności z zakresu marketingu i reklamy oraz planowania i organizacji sprzedaży, a także oblicza przychody i dochody z działalności wydawniczej.

Zadania zawodowe: 

 • ocena różnych rynków mediów i trendów społecznych oraz określanie grup docelowych dla produktów wydawniczych;
 • planowanie produktów wydawniczych i programu wydawniczego;
 • współdziałanie z komórkami wydawnictwa i kooperantami oraz monitorowanie procesu wydawniczego książek, publikacji prasowych i mediów elektronicznych;
 • opracowywanie strategii marketingowych i koordynacja akcji promocyjnych produktów wydawniczych;
 • planowanie i realizacja działań reklamowych i wspierania sprzedaży; zawieranie umów z reklamodawcami;
 • prezentowanie produktów wydawniczych na targach, wystawach, kongresach;
 • wyliczanie danych do określania struktury nakładu; obliczanie kosztów produkcji i kolportażu;
 • organizowanie i koordynowanie procesu dystrybucji; 
 • negocjowanie umów z dystrybutorami; uzgadnianie warunków zwrotu nakładu;
 • oferowanie i i doradzanie klientom w sprawie ogłoszeń;
 • negocjowanie i przygotowywanie umów wydawniczych o dzieło: z autorami, tłumaczami tekstów oraz autorami ilustracji i zdjęć;
 • czuwanie nad zgodnością objętości i kompletności dzieła z ustaleniami zawartymi w umowie oraz nad terminem przyjęcia dzieła do wydania; 
 • rozliczanie honorariów, prowizji oraz wynagrodzeń z tytułu licencji;
 • przygotowywanie zestawień wyników finansowych działalności wydawniczej dla celów kontrolnych.

Asystent do spraw wydawniczych

zł45.00Cena