Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ARCHIWISTA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Archiwista dokumentów elektronicznych

Kod: 441401

Synteza: Uprawia zawodowo sztukę aktorską, grając role w przedstawieniach teatralnych (teatr dramatyczny,Archiwista dokumentów elektronicznych gromadzi, ewidencjonuje, zabezpiecza, brakuje i udostępnia dokumenty cyfrowe.Archiwista dokumentów elektronicznych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy archiwisty dokumentów elektronicznych jest przejmowanie, przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów elektronicznych oraz kontrola i zarządzanie zestawionymi logicznie informacjami, powiązanymi z dokumentami elektronicznymi. Praca polega na przejmowaniu dokumentów z dowolnego nośnika i wprowadzaniu do systemu teleinformatycznego, a także na przejmowaniu dokumentów w systemie dokumentacji elektronicznej na stan archiwum zakładowego. Archiwista dokumentów elektronicznych odpowiednio kwalifikuje i klasyfikuje dokumenty, a następnie zapisuje w strukturze umożliwiającej wyodrębnienie treści dokumentu w dowolnym czasie. Do jego obowiązków należy brakowanie, sortowanie i wyszukiwanie dokumentów elektronicznych w systemie funkcjonującym w danej instytucji, udostępnianie dokumentacji w tym: robienie kwerend, wykonywanie kopii oraz poświadczanie ich. Archiwista dokumentów elektronicznych odpowiedzialny jest za właściwe zabezpieczenie trwałości dokumentacji elektronicznej.

Zadania zawodowe: 

 • przejmowanie w formie elektronicznej, z poszczególnych komórek organizacyjnych, dokumentacji spraw zakończonych;
 • przenoszenie dokumentacji papierowej na nośnik elektroniczny;
 • kwalifikowanie i klasyfikowanie dokumentacji elektronicznej;
 • obsługiwanie systemu teleinformatycznego pełniącego funkcję archiwum zakładowego oraz urządzeń biurowych;
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z systemu teleinformatycznego oraz prowadzenie ewidencji usuniętych dokumentów elektronicznych;
 • przekazywanie dokumentów elektronicznych do Archiwum Państwowego;
 • udostępnianie archiwaliów w celach naukowych, popularyzacji oraz jako dowodów prawnych;
 • usuwanie dokumentacji z systemu teleinformatycznego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;
 • doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 • prowadzenie dokumentacji archiwum;
 • organizowanie stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad BHP, ergonomii oraz ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Archiwista dokumentów elektronicznych

zł45.00Cena