Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ARCHIWISTA

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Archiwista

Kod: 262101

Synteza: Przejmuje, przechowuje, porządkuje, zabezpiecza i udostępnia materiały archiwalne w sieci lub poza siecią archiwów państwowych.

Zadania zawodowe: 

 • nadzorowanie materiałów archiwalnych w państwowych jednostkach organizacyjnych;
 • prowadzenie kontroli archiwów zakładowych;
 • przeprowadzanie ekspertyz dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji;
 • uzgadnianie przepisów kancelaryjno-archiwalnych dotyczących archiwizacji dokumentów;
 • przeprowadzanie szkoleń personelu kancelaryjno-archiwalnego w państwowych jednostkach organizacyjnych, które wytwarzają dokumenty do archiwizacji;
 • prowadzenie badań naukowych nad wyodrębnianiem zespołów archiwalnych;
 • porządkowanie zespołu archiwalnego: segregowanie archiwów wg serii, systematyzowanie archiwaliów w seriach, porządkowanie wewnętrzne archiwaliów oraz sygnowanie jednostek archiwalnych;
 • inwentaryzowanie zespołu archiwalnego: spisywanie uporządkowanych jednostek wg wytycznych obowiązujących w służbie archiwalnej, zgodnie z zasadami i metodami archiwistyki, tworzenie inwentarza archiwalnego sumarycznego i analitycznego;
 • opracowywanie inwentarzy, katalogów, skorowidzów, indeksów, sumariuszy i przewodników archiwalnych;
 • udostępnianie archiwaliów w celach naukowych, popularyzacyjnych oraz jako dowodów prawnych (odpisy dokumentów, reprodukcje lub wyciągi archiwalne);
 • przygotowywanie danych do komputerowego systemu informacji archiwalnej i publikacji wydawnictw źródłowych dla Centralnego Ośrodka Informacji Archiwalnej.

Archiwista

zł45.00Cena