Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ANIMATOR GOSPODARCZY DO SPRAW ROZWOJU REGIONALNEGO

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego

Kod: 242202

Synteza: Inicjuje i promuje rozwój regionalny; pomaga jednostkom administracji terenowej, instytucjom proinnowacyjnym oraz przedsiębiorstwom w podejmowaniu i realizacji inicjatyw związanych z rozwojem społecznym i gospodarczym regionu.

Zadania zawodowe: 

  • identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i strategii działania w zakresie dotyczącym rozwoju regionalnego;
  • współpraca z różnymi instytucjami w celu wyznaczenia ogólnych kierunków rozwoju regionu;
  • mobilizowanie społeczności lokalnych pracujących na rzecz rozwoju socjalnego i gospodarczego regionu; promowanie walorów gospodarczych, turystycznych i innych;
  • inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań oraz inwestycji związanych z rozwojem regionu w poszczególnych dziedzinach; 
  • opracowywanie strategii i planu rozwoju regionalnego oraz studium wykonalności; rekomendowanie potencjalnych rozwiązań występujących problemów, ich planowanie oraz udzielanie pomocy przy organizacji i wdrażaniu zaplanowanych działań;
  • udzielanie informacji i konsultacji w zakresie usług wspomagających rozwój regionalny; 
  • poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów; pozyskiwanie funduszy unijnych;
  • kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć związanych z rozwojem regionu.

Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego

zł45.00Cena