Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ANALITYK KREDYTOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Analityk kredytowy

Kod: 241302

Synteza: Analityk kredytowy bada zdolność kredytową wnioskodawcy, ocenia poziom ryzyka transakcji, proponowane zabezpieczenie, poziom ryzyka związanego z zabezpieczeniem kredytu, określa warunki transakcji kredytowej, monitoruje sytuację ekonomiczną kredytobiorcy i rynku.Celem pracy analityka kredytowego jest oszacowanie ryzyka kredytowego instytucji finansowej udzielającej kredytu/gwarancji. Głównym zadaniem analityka kredytowego jest kompletowanie i weryfikacja merytoryczna dokumentów prawnych i finansowych załączanych do wniosku kredytowego. Analityk kredytowy wykonuje pracę na rzecz instytucji finansowej, sprawdza wiarygodność wnioskodawcy w zewnętrznych i wewnętrznych bazach danych. Jego obowiązkiem jest ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej wnioskodawcy oraz określenie jego zdolności płatniczej do regulowania zobowiązań. Przeprowadza analizę ryzyka związanego z finansowaną transakcją, jak również ocenia jakość zabezpieczeń, adekwatność do skali ponoszonego ryzyka. Zajmuje się ustalaniem grupy klientów powiązanych pod względem kapitałowym i organizacyjnym ponoszących wspólne ryzyko w operacjach finansowych. Rekomenduje i ustala warunki finansowania transakcji (tj. udzielania kredytu, gwarancji itp.) oraz rekomenduje i podejmuje decyzje kredytowe, monitoruje ryzyko w okresie kredytowania.

Zadania zawodowe: 

 • analizowanie dokumentów finansowych i prawnych pod względem merytorycznym;
 • ocenianie zdolności kredytowej z uwzględnieniem analizy jakościowej i ilościowej;
 • ocenianie poziomu ryzyka transakcji kredytowej, jakości proponowanych prawnych zabezpieczeń w relacji do skali ryzyka z uwzględnieniem obowiązujących limitów;
 • pozyskiwanie z innych działów informacji niezbędnych do oceny poziomu ryzyka kredytowego;
 • sporządzanie rekomendacji decyzji kredytowej;
 • podejmowanie decyzji kredytowej;
 • monitorowanie i raportowanie o kondycji finansowej kredytobiorcy w okresie kredytowania;
 • monitorowanie ryzyka transakcji i wartości prawnych zabezpieczeń w okresie kredytowania;
 • archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi;
 • doskonalenie jakości pracy z uwzględnieniem raportów pokontrolnych;
 • organizowanie stanowiska pracy, zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ergonomii, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

Analityk kredytowy

zł45.00Cena