Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ANALITYK INFORMACJI I RAPORTÓW MEDIALNYCH

 

  • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
  • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Analityk informacji i raportów medialnych

Kod: 262201

Synteza: Analityk informacji i raportów medialnych analizuje informacje ze środków masowego przekazu i na ich podstawie przygotowuje raport o przedmiocie analizy.Celem pracy analityka informacji i raportów medialnych jest zbadanie i ocenienie wizerunku medialnego danego tematu, osób i podmiotów, a także zjawisk, wydarzeń i procesów, w tym również znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak są one przedstawiane przez środki masowego przekazu. W tym celu dokonuje selekcji, klasyfikacji i analizy danych z mediów i materiałów opublikowanych w środkach masowego przekazu (np. w artykułach, reklamach) pod kątem wcześniej określonych kategorii oceny. Do jego zadań należy również kontrola gromadzonych danych. Na podstawie wykonanych przez siebie analiz ilościowych i jakościowych analityk informacji i raportów medialnych przygotowuje raporty, które są głównym wytworem jego pracy. Raport jest autorskim opracowaniem wykonanym na podstawie doświadczenia analityka i jego wiedzy na temat specyfiki badanego zjawiska. Zawiera interpretację danych z analizy przekazów i weryfikuje hipotezy postawione na początku badania. Obowiązkiem analityka informacji i raportów medialnych jest rzetelne nakreślenie wizerunku medialnego badanego zjawiska. Dane, prognozy i rekomendacje z raportów są następnie udostępniane osobom odpowiedzialnym za komunikację z mediami, public relations, marketing i reklamę oraz wspomagają proces podejmowania decyzji przez kadrę kierowniczą.

Zadania zawodowe: 

  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • przyjmowanie zleceń, gromadzenie i weryfikowanie materiałów do analizy;
  • opracowywanie spisu kategorii analizy;
  • analizowanie materiałów na podstawie spisu kategorii analizy;
  • kontrolowanie poprawności i kompletności danych;
  • tworzenie zestawień danych na podstawie dokonanych analiz;
  • opracowywanie raportu z wynikami analizy.

 

Analityk informacji i raportów medialnych

zł45.00Cena