Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku ANALITYK GIEŁDOWY

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Analityk giełdowy

Kod: 241301

Synteza: Analityk giełdowy przygotowuje analizy i rekomendacje na potrzeby procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych.Celem pracy analityka giełdowego jest gromadzenie, weryfikacja i analiza danych z zakresu rynków i instrumentów finansowych, informacji i trendów ogólnogospodarczych oraz wyciąganie syntetycznych wniosków na potrzeby procesu podejmowania decyzji dotyczących inwestycji bądź usług doradczych. Analityk giełdowy wykonuje swoją pracę na rzecz instytucji finansowych (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura i domy maklerskie, firmy zarządzające aktywami takie jak fundusze inwestycyjne, emerytalne), przedsiębiorstw i inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych zarówno na potrzeby wewnętrzne pracodawcy, jak i dla jego klientów. Efektami prac analityka giełdowego są sporządzane okresowo bądź na bieżąco raporty i analizy dotyczące sytuacji makroekonomicznej, sektorowej, analizowanego przedsiębiorstwa bądź specyficznego zagadnienia. U podstaw realizowanych zadań leży konieczność dostarczenia precyzyjnych wniosków agregujących zanalizowane dane nakierowanych na proces podejmowania trafnych decyzji przez ich odbiorców (zarządzających aktywami bądź ryzykiem, inwestorów, klientów, regulatorów).

Zadania zawodowe: 

 • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż. oraz zasadami ergonomii;
 • pozyskiwanie informacji rynkowych do prawidłowego sporządzenia analiz;
 • przygotowywanie analiz na podstawie informacji rynkowych;
 • przygotowywanie wniosków wspierających proces podejmowania decyzji rynkowych;
 • tworzenie raportów i analiz dotyczących sytuacji makroekonomicznej, sektorowej;
 • przygotowywanie rekomendacji na potrzeby decyzji inwestycyjnych;
 • archiwizowanie i dokumentowanie analiz i zdarzeń związanych z prowadzoną działalnością zawodową;
 • organizowanie spotkań z uczestnikami i analitykami rynku w celu opracowania rekomendacji inwestycyjnych;
 • aktualizowanie wiedzy w obszarach wpływających na trafność rekomendacji;
 • prezentowanie własnych analiz (komentarze medialne, prasa, TV, Internet) w celu wspierania edukacji klientów instytucji finansowych.

Analityk giełdowy

zł45.00Cena