Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku AGROCHEMIK

 

 • dokumentacja w wersji elektronicznej do pobrania,
 • format pliku .doc

 

Nazwa zawodu: Agrochemik

Kod: 211303

Synteza: Zajmuje się produkcją substancji i preparatów chemicznych na potrzeby rolnictwa; wykonuje prace z zakresu nawożenia, a także zajmuje się niektórymi aspektami ochrony roślin i żywienia zwierząt oraz z zakresu zagospodarowywania odpadów powstałych w trakcie produkcji rolno-spożywczej.

Zadania zawodowe: 

 • opracowywanie nowych preparatów agrochemicznych i ich praktyczne zastosowanie w celu zwiększenia urodzajności gleby, zwiększenia plonów i poprawy jakości produktów rolnych;
 • pobieranie próbek ziem i podłoży ogrodniczych, materiału roślinnego, pasz, nawozów, zgodnie z wytycznymi i obowiązującą metodyką;
 • organizowanie i prowadzenie badań na rzecz ochrony środowiska i jakości płodów rolnych oraz nad odpadami i możliwościami otrzymywania nowych związków chemicznych, mogących mieć zastosowanie w bezpiecznej gospodarce odpadami;
 • przekazywanie wyników badań zleceniodawcom – producentom rolnym i zapewnianie doradztwa nawozowego;
 • uczestniczenie we wdrożeniach nowych lub modernizowanych technologii otrzymywania substancji i preparatów chemicznych dla rolnictwa;
 • prowadzenie nadzoru nad produkcją środków ochrony roślin, nawozów i innych chemikaliów stosowanych w rolnictwie;
 • planowanie i nadzorowanie realizacji: wyposażenia laboratorium w aparaturę badawczą, sprzęt i odczynniki, remontów i modernizacji laboratorium;
 • opracowywanie sprawozdań i raportów z prowadzonych badań i wdrożeń;
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wykorzystania wyników badań dla potrzeb racjonalnego nawożenia i wapnowania gleb;
 • promowanie nowych technologii agrochemicznych i bezpiecznej gospodarki odpadami rolno-spożywczymi;
 • udzielanie instruktażu i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów postępowania podczas wykonywania prac przez podległy personel, z uwzględnieniem przestrzegania przepisów bhp.;
 • uczestniczenie w naradach i szkoleniach, seminariach i sympozjach naukowych, itp.

Agrochemik

zł45.00Cena